logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCHH W 2009 ROKU
 
MiesiÄ…c OgóÅ‚em Kobiety Z pra-wem do zasiÅ‚ku Zwol-nione z przy-czyn zakÅ‚adu pracy Zamiesz-kali na wsi Osoby w okr. do 12 mies. od ukoÅ„. nauki Cudzo-ziemcy Do 25 r. życia Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia DÅ‚ugo-trwale bezr. Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka Powy-żej 50 r. zycia Bez kwalifi-kacji zawodo-wych Bez doÅ›wiadczenia zawodo-wego Bez wyksztaÅ‚cenia Å›rednie-go Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia NiepeÅ‚nosprawni Stopa bezrobocia
Styczeń 2007 999 421 104 878 100 4 357 34 857 168 519 616 473 1155 181 45 113 9,4
Luty 2098 969 453 113 913 87 6 375 24 836 161 530 627 470 1197 173 53 114  
Marzec                                      
KwiecieÅ„                                      
Maj                                      
Czerwiec                                      
Lipiec                                      
SierpieÅ„                                      
WrzesieÅ„                                      
Październik                                      
Listopad                                      
GrudzieÅ„                                    

 

Wyszczególnienie

MIESIÄ„C OgóÅ‚em
  I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Bezrobotni zarejestrowani 400 259                      
z tego po raz pierwszy 66 64                      
po raz kolejny 334 195                      
kobiety 197 87                      
z prawem do zasiÅ‚ku 139 78                      
poprzednio pracujÄ…cy 341 220                      
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚. pracy 40 15                      
dotychczas nie pracujÄ…cy 59 39                      
zamieszkali na wsi 164 100                      
w tym posiadajacy gospodarstwo 29 13                      
osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 28 25                      
cudzoziemcy 1 2                      
do 25r. życia 86 68                      
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 7 8                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 118 42                      
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 21 6                      
powyżej 50 roku życia  76 44                      
bez kwalifikacji zawodowych  113 59                      
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 78 61                      
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 243 120                      
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 35 12                      
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  10 8                      
niepeÅ‚nosprawni  18 11                      
Osoby wyÅ‚Ä…czone z ewidencji bezrobotnych 121 168                      
z tego kobiety 56 117                      
zamieszkali na wsi 51 65                      
do 25 r. życia 28 43                      
powyżej 50 roku życia  25 33                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 45 63                      
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em 51 38                      
  niesubsydiowanej 41 33                      
z tego kobiety 20 22                      
zamieszkali na wsi 17 15                      
do 25r. życia 9 4                      
powyżej 50 roku życia 7 0                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 15 7                      
subsydiowanej 10 5                      
z tego kobiety 8 2                      
zamieszkali na wsi 6 1                      
do 25r. życia 3 1                      
powyżej 50 roku życia 2 0                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 6 2                      
z pracy subsydiowanej prac interwencyjnych  10 5                      
robót publicznych  0 0                      
podjÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej  0 0                      
podjÄ™cia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0                      
inne 0 0                      
poprzednio pracujÄ…cy 44 35                      
w tym zwolnione z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy 6 0                      
dotychczas nie pracujÄ…cy 7 3                      
zamieszkali na wsi 23 16                      
w tym posiadajacy gospodarstwo rolne 6 3                      
osoby do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki 5 2                      
cudzoziemcy  0 0                      
do 25 roku życia  12 5                      
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ…, do 27 roku życia  3 0                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne  21 9                      
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  0 2                      
powyżej 50 roku życia  9 0                      
bez kwalifikacji zawodowych  10 4                      
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 9 3                      
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 16 22                      
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 3 8                      
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  0 1                      
niepeÅ‚nosprawni  1 0                      
  rozpoczÄ™cia szkolenia  0 0                      
rozpoczÄ™cia stażu  14 35                      
rozpoczÄ™cia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 8 2                      
rozpoczÄ™cia pracy spoÅ‚ecznie użytecznej  0 31                      
rozpoczÄ™cie uczestnictwa w zajÄ™ciach Centrum Integracji SpoÅ‚ecznej 0 0                      
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjÄ™cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 4 4                      
niepotwierdzenia gotowoÅ›ci do pracy 34 33                      
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 11                      
podjÄ™cia nauki  0 0                      
ukoÅ„czenia 60/65 lat 0 0                      
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 1                      
nabycia praw do Å›wiadczenia przedemerytalnego 2 6                      
innych 2 7                      
Oferty pracy zgÅ‚oszone w m-cu sprawozdawczym 71 101                      
z tego pracy subsydiowanej 34 78                      
z sektora publicznego 51 74                      
Oferty pracy w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 31 26                      
Bezrobotni wg stanu w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 2007 2098                      
  kobiety 999 969                      
z prawem do zasiÅ‚ku 421 453                      
poprzednio pracujÄ…cy 1634 1739                      
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy 104 113                      
dotychczas nie pracujÄ…ce 373 359                      
zamieszkali na wsi 878 913                      
w tym  posiadajacy gospodarstwo rolne 196 203                      
  osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 100 87                      
  cudzoziemcy 4 6                      
  do 25r. życia 357 375                      
  które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 34 24                      
  dÅ‚ugotrwale bezrobotne 857 836                      
  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 168 161                      
  powyżej 50 roku życia  519 530                      
  bez kwalifikacji zawodowych  616 627                      
  bez doÅ›wiadczenia zawodowego 473 470                      
  bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 1155 1197                      
  samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 181 173                      
  które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  45 53                      
  niepeÅ‚nosprawni  113 114                      
Osoby poszukujÄ…ce pracy 46 47                    
w tym kobiety 23 23                    
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu 22 23                    
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku 2 2                    
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu 0 0                    
W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS 0 34                    
Oferty z ogóÅ‚em staże 0 4                    
miejsca przygotowania zawodowego 1 0                    
prace spoÅ‚ecznie użyteczne 0 0                    
dla niepeÅ‚nosprawnych 0 0                    
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od ukoÅ„czenia nauki 0 0                    
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 ROKU
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 357 376                    
25-34 547 576                    
35-44 325 345                    
45-54 572 584                    
55-59 177 185                    
60-64 lata 29 32                    
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 182 184                    
policealne i Å›r. zaw. 438 478                    
Å›rednie ogólnokszt. 232 239                    
zasadnicze 519 532                    
gimnazjalne i poniżej 636 665                    
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 372 398                    
1-5 435 473                    
5-10 216 233                    
10-20 289 302                    
20-30 232 237                    
30 lat i wiÄ™cej 90 96                    
bez stażu 373 359                    
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 348 261                    
1-3 539 623                    
3-6 371 444                    
6-12 281 296                    
12-24 233 248                    
pow. 24 235 226                    
OgóÅ‚em 2007 2098                    

 

 

 

STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 ROKU

Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 195 195                    
25-34 307 298                    
35-44 164 162                    
45-54 288 268                    
55-59 45 46                    
60-64 lata 0 0                    
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 105 97                    
policealne i Å›r. zaw. 263 270                    
Å›rednie ogólnokszt. 160 162                    
zasadnicze 201 186                    
gimnazjalne i poniżej 270 254                    
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 223 225                    
1-5 194 191                    
5-10 105 105                    
10-20 124 122                    
20-30 86 82                    
30 lat i wiÄ™cej 27 27                    
bez stażu 240 217                    
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 162 87                    
1-3 248 282                    
3-6 175 193                    
6-12 139 137                    
12-24 128 132                    
pow. 24 147 138                    
OgóÅ‚em 999 969                    

 

 

 

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-03 13:58:51

Wersja do wydruku...

corner   corner