logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Informacja dotycząca przysługiwania dodatku aktywizacyjnego
1.      Dodatek aktywizacyjny przysÅ‚uguje osobie, która bÄ™dÄ…c bezrobotnym posiadajÄ…cym prawo do zasiÅ‚ku dla bezrobotnych podjęła zatrudnienie lub innÄ… pracÄ™ zarobkowÄ… lub w wyniku skierowania przez powiatowy urzÄ…d pracy podjęła zatrudnienie w niepeÅ‚nym wymiarze czasu pracy obowiÄ…zujÄ…cym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™.
2.      Powiatowy urzÄ…d pracy przyznaje dodatek aktywizacyjny na podstawie wniosku zÅ‚ożonego przez osobÄ™ zainteresowanÄ….
3.      Jeżeli bezrobotny podjÄ…Å‚ zatrudnienie lub innÄ… pracÄ™ zarobkowÄ… z wÅ‚asnej inicjatywy, wówczas:
-        dodatek aktywizacyjny przysÅ‚uguje w wysokoÅ›ci do 50% zasiÅ‚ku dla bezrobotnych (zasiÅ‚ek w kwocie podstawowej),
-        dodatek przysÅ‚uguje od dnia zÅ‚ożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do ostatniego dnia poÅ‚owy okresu przysÅ‚ugiwania zasiÅ‚ku dla bezrobotnych, przypadajÄ…cego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
4.      Jeżeli bezrobotny w wyniku skierowania przez powiatowy urzÄ…d pracy podjÄ…Å‚ zatrudnienie w niepeÅ‚nym wymiarze czasu pracy obowiÄ…zujÄ…cym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, wówczas:
-        dodatek aktywizacyjny przysÅ‚uguje w wysokoÅ›ci stanowiÄ…cej różnicÄ™ miÄ™dzy minimalnym wynagrodzenia za pracÄ™ a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wiÄ™kszej niż 50% zasiÅ‚ku dla bezrobotnych,
-        dodatek przysÅ‚uguje od dnia zÅ‚ożenia wniosku do ostatniego dnia przysÅ‚ugiwania zasiÅ‚ku dla bezrobotnych, przypadajÄ…cego w okresie zatrudnienia.
5.      SkÅ‚adajÄ…c wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy zaÅ‚Ä…czyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty, które stanowiÄ… integralnÄ… część wniosku:
-        kserokopiÄ™ umowy o pracÄ™ potwierdzonÄ… za zgodność z oryginaÅ‚em lub
-        zaÅ›wiadczenie wystawione przez pracodawcÄ™ zawierajÄ…ce informacje o wymiarze czasu pracy i wysokoÅ›ci wynagrodzenia.
6.      W przypadku osób ubiegajÄ…cych siÄ™ o dodatek aktywizacyjny, które w wyniku skierowania powiatowego urzÄ™du pracy podjęły zatrudnienie w niepeÅ‚nym wymiarze czasu pracy obowiÄ…zujÄ…cym w danym zawodzie lub sÅ‚użbie i otrzymujÄ… wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, konieczne jest comiesiÄ™czne dokumentowanie otrzymywanego wynagrodzenia o pracÄ™.
W przypadku nieudokumentowania otrzymanego w danym miesiącu wynagrodzenia, dodatek aktywizacyjny nie zostanie wypłacony z winy osoby zainteresowanej.
 
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
-        skierowania przez UrzÄ…d do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostaÅ‚y zrefundowane,
-        podjÄ™cia przez bezrobotnego z wÅ‚asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego byÅ‚ zatrudniony lub dla którego wykonywaÅ‚ innÄ… pracÄ™ zarobkowÄ… bezpoÅ›rednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
-        podjÄ™cia przez bezrobotnego z wÅ‚asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicÄ… Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
Dodatek aktywizacyjny podlega zwrotowi jeżeli został:
-        wypÅ‚acony mimo zaistnienia okolicznoÅ›ci powodujÄ…cych ustanie prawa do jego pobierania (np. wczeÅ›niejsze zakoÅ„czenie zatrudnienia),
-        wypÅ‚acony na podstawie nieprawdziwych oÅ›wiadczeÅ„ lub sfaÅ‚szowanych dokumentów lub w innych przypadkach Å›wiadomego wprowadzenia w bÅ‚Ä…d powiatowego urzÄ™du pracy przez osobÄ™ pobierajÄ…cÄ… Å›wiadczenie,
-        wypÅ‚acony za okres, za który osoba nabyÅ‚a prawo do emerytury, Å›wiadczenia przedemerytalnego, renty z tytuÅ‚u niezdolnoÅ›ci do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiÅ‚ku macierzyÅ„skiego, zasiÅ‚ku w wysokoÅ›ci zasiÅ‚ku macierzyÅ„skiego, zasiÅ‚ku chorobowego lub Å›wiadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznaÅ‚ Å›wiadczenie, nie dokonaÅ‚ jego pomniejszenia na zasadach okreÅ›lonych w art. 78.
 

 

Załączniki do pobrania: 2011-11-08 12:40:23 - Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (13.68 kB)

Nazwa dokumentu: DODATEK AKTYWIZACYJNY
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-11-08 12:35:41
Data udostępnienia informacji: 2011-11-08 12:35:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-08 12:40:30

Wersja do wydruku...

corner   corner