logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
RECEPCJONISTA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- średnie, wyższe
- znajomość jęz. niemieckiego, angielskiego w stopniu
 komunikatywnym
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
8.00-20.00, 20.00-8.00
Wynagrodzenie:
1276 zÅ‚ + premia uznaniowa + zwrot kosztów dojazdu
Miejsce wykonywania pracy:
Hotel Białowieski w Białowieży
ul. Waszkiewicza 218B
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Nature Travel” Sp. J. M. Czarny J. Sorko – Czarny
ul. Wyszyńskiego 2/1
15-888 Białystok
tel. 085 681 20 22, 604 415 461
email: e.wierbicka@hotel.bialowieza.pl

13.03.2009 r.
 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
          NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZÄśDNICZE:
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ÅšRODOWISKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe techniczne (preferowane budowlane, w
   zakresie inżynierii Å›rodowiska) oraz ekonomiczne  
   lub administracyjne
Inne:
- znajomość przepisów - Prawo ochrony Å›rodowiska, 
 Ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane,
   Prawo o ruchu drogowym, Kodeks PostÄ™powania
   Administracyjnego, Ustawa o planowaniu i
   zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo
   zamówieÅ„ publicznych
- obywatelstwo polskie
- zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawa
 publiczne
- niekaralność
- min. 3 lata stażu pracy w administracji
   samorzÄ…dowej lub rzÄ…dowej
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność czytania dokumentacji technicznych,
   map ewidencyjnych, podkÅ‚adów geodezyjnych do
   celów projektowych
- biegła znajomość obsługi komputera
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
 technicznych w budownictwie
 Dodatkowe informacje:
 
Kontakt z pracodawcÄ…:
wymagane dokumenty, tj.
- cv z informacjami o wykształceniu i opisem
 dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy
- kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych
 wyksztaÅ‚cenie, kwalifikacje i umiejÄ™tnoÅ›ci
- kopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do
 czynnoÅ›ci prawnych oraz korzystaniu w peÅ‚ni z
 praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa
 popeÅ‚nione umyÅ›lnie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
 danych osobowych
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy
należy skÅ‚adać w UrzÄ™dzie Gminy Czeremcha, pocztÄ… elektronicznÄ… - ug_czeremcha@zetobi.com.pl (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego), lub pocztÄ… na adres UrzÄ™du Gminy Czeremcha (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w UrzÄ™dzie Gminy Czeremcha”): UrzÄ…d Gminy Czermcha
                          ul. Duboisa 14
                           17-240 Czeremcha
w terminie do 16.03.2009 r.

 
11.03.2009 r.

 

 
 

OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KONSULTANT  w SIECI ERA
              (sprzedawca)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- Å›rednie ogólne
- obsługa komputera
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1276 zÅ‚  + premia
System pracy   
- dwie zmiany  (09:00-17:00 ; 13:00 -21:00)
Adres  pracodawcy
„FHU – MDP KraÅ›ko Piotr
17-200 Hajnówka ul. Batorego 18
tel. 0600-292-169 lub 0660-104-999

 
06.03.2009r.

 

 
 

OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
·        KUCHARZ
·        POMOC KUCHENNA
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- bez wymagań
- doświadczenie zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony      
Wynagrodzenie
-  1276 zÅ‚
System pracy   
- dwie zmiany (08:00-16:00 ; 15:00 -21:00,22:00)
Adres  pracodawcy
„Soplicowo” SpóÅ‚ka z o.o.
17-230 Białowieża ul. Krzyże 2 A
tel. (085) 682-99-33

 
05.03.2009r.
 
 

OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
                                          KIEROWNIK  SPA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe – zarzÄ…dzanie
- doświadczenie w zarządzaniu
- znajomość branży kosmetycznej
- znajomość rynku SPA
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1000 zÅ‚ – 4000 zÅ‚ netto
System pracy   
- jedna zmiana (od 08:00 do 16:00)
Adres pracodawcy
„Soplicowo” SpóÅ‚ka z o.o.
17-230 Białowieża ul. Krzyże 2 A
tel.  (085)  682- 99-33

05.03.2009r.
  
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W STRAŻY POŻARNEJ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- min. średnie
- preferowana znajomość jęz. obcych: angielskiego,
 niemieckiego, rosyjskiego
Inne:
- obywatelstwo polskie
- posiadanie pełni praw publicznych
- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo
   skarbowe
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
 (przeniesienie do rezerwy)
- posiadanie wojskowej kat. zdrowia A
- prawo jazdy min. kat. B i C, preferowane
 dodatkowo E i D
- posiadanie zameldowania na pobyt stały na terenie
 Hajnówki lub powiatu hajnowskiego
 
 Dodatkowe informacje:
 
Kontakt z pracodawcÄ…:
osoby zainteresowane przyjÄ™ciem do sÅ‚użby powinny zÅ‚ożyć do dn. 15.04.2009 r. w godz. 7.30-15.30 w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce ul. 11 Listopada 4
(tel. 085 682 95 96, 682 95 80)
następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie do służby w PSP
- CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie
 danych osobowych
- ksero dowodu osobistego
- ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub
 wyższej
- ksero książeczki wojskowej
- ksero prawa jazdy
- zaświadczenie o niekaralności
- ksero dokumentu potwierdzajÄ…cego posiadanie  
 wÅ‚asnego lokalu mieszkalnego.
04.03.2009 r.

 
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje
- podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. D, zaÅ›wiadczenie o ukoÅ„czeniu kursu na przewóz osób
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na  czas okreÅ›lony nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
Wynagrodzenie
1500 zł netto
Miejsce pracy   
Hajnówka, Polska
Dane kontaktowe pracodawcy
,,Oktobus’’ 17-200 Hajnówka ul. Górna 19/5
tel. 691 595 810; 663 115 432

23.02.2009r.

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SZEF DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe (preferowane o kierunku zarządzanie i
 marketing)
- prawo jazdy kat. B
 
Staż pracy:
- min. 3 lata na stanowiskach pokrewnych do
 oferowanego stanowiska oraz min. 1 rok na
 stanowisku kierowniczym
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 
- umowa o pracę na czas określony
 
  
System czasu pracy:
jedna zmiana (8.00-16.00, 7.00 – 15..00)
Wynagrodzenie:
- 1276 - 4500 zł
Kontakt z pracodawcÄ…:
za poÅ›rednictwem PUP w Hajnówce (pok. nr 3)
tel. (085) 682 96 22

 
23.02.2009 r.
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
DORADCA KLIENTA (KASJER BANKOWY)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- średnie
- umiejętność obsługi komputera
 
 
Inne:
niekaralność
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 
- umowa o pracę na czas określony
 
  
System czasu pracy:
jedna zmiana (8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
- 1400 zł
Miejsce pracy:
Hajnówka, ul. Ks. I. Wierobieja 30
Kontakt z pracodawcÄ…:
Opolska SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo – Kredytowa
ul. Mostowa 24a
47-220 KÄ™dzierzyn – Koźle
tel. (077) 40 50 651, (077) 40 50 652
cv, list motywacyjny przesyÅ‚ać należy na adres email: rekrutacja@oskok.pl z tytuÅ‚em wiadomoÅ›ci „Hajnówka”

23.02.2009 r.

 

 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
TECHNIK NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- Å›rednie zawodowe (technik mechanik pojazdów
 samochodowych)
Rodzaj zatrudnienia:
 
- umowa o pracę na czas określony
 
  
System czasu pracy:
jedna   zmiana
Wynagrodzenie:
- 1600 zł
 Dodatkowe informacje:
 
Kontakt z pracodawcÄ…:
za poÅ›rednictwem PUP w Hajnówce (pok. nr 3)
tel. (085) 682 96 22
16.02.2009 r

 
 

OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
                                          WARTOWNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- zasadnicze zawodowe
- licencja pracownika ochrony fizycznej
   pierwszego stopnia
- aktualne psychotesty na posługiwanie się
   broniÄ…
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1500 zÅ‚ brutto
System pracy   
- równoważny czas pracy (8.00-20.00, 20.00-
   8.00)
Adres pracodawcy
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad Hajnówka
17-200 Hajnówka
tel. 085 682 20 04
10.12.2008r. 

 

 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
POLICJANT( NABÓR DO SŁUÅ»BY W POLICJI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe lub średnie
       
 
 
 Dodatkowe informacje:
 
Inne:
bliższe informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych Policji
- www.podlaska.policja.gov.pl
Adres pracodawcy
Komenda Wojewódzka Policji w BiaÅ‚ymstoku ul. Sienkiewicza 65
tel. (085) 677 22 54, 677 23 56
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
 
 04.11.2008 r.
 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA  RUCHU – GŁÓWNY ENERGETYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie wyższe elektryczne
- kurs BHP dla kadry kierowniczej
- uprawnienia „D” na kotÅ‚y i urzÄ…dzenia
    energetyczne
- uprawnienia „D” – linie i sieci   elektryczne do  15 KV
-  dobra znajomość obsÅ‚ugi komputera
Staż pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na okres próbny a nastÄ™pnie na  czas nieokreÅ›lony         
Wynagrodzenie
- ok. 3000 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana od 7:00 do 15:00
Miejsce pracy   
- HAJNÓWKA
Kontakt z pracodawcÄ…
-  „Gryfskand” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel.  (085) 682-64-28         
10.02.2009r.
 
 
  

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 12:38:50

Wersja do wydruku...

corner   corner