logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Prace interwencyjne
Druk wniosku na prace interwencyjne do pobrania w załączniku poniżej pod informacją
Prace interwencyjne - oznaczajÄ… zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcÄ™, które nastÄ…piÅ‚o w wyniku umowy zawartej ze starostÄ… (za poÅ›rednictwem urzÄ™du pracy) i ma na celu wsparcie osób bÄ™dÄ…cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy.
 
1.      UrzÄ…d Pracy może zrefundować część kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opÅ‚aconych skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne poniesionych przez PracodawcÄ™ w zwiÄ…zku  z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przez okres do 6, 12 lub 18 miesiÄ™cy.
 
2.      Najczęściej stosowanÄ… formÄ… refundacji w ramach prac interwencyjnych jest  zatrudnienia w peÅ‚nym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 miesiÄ™cy, do którego UrzÄ…d Pracy może skierować w/w osoby bezrobotne bÄ™dÄ…ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach zawartej umowy refundacji – Starosta (w imieniu, którego dziaÅ‚a Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce) zwraca pracodawcy, który zatrudniÅ‚ w ramach prac interwencyjnych na okres do    6 miesiÄ™cy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skÅ‚adki na ubezpieczenia spoÅ‚eczne skierowanych bezrobotnych w wysokoÅ›ci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajÄ…cej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiÄ…cu w przeliczeniu na peÅ‚ny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiÅ‚ku okreÅ›lonej w art. 72. ust. 1 ustawy, obowiÄ…zujÄ…cej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiÄ…ca i skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 51 ust. 1 ustawy).

3.      W przypadku organizacji prac interwencyjnych u pracodawcy, który jest przedsiÄ™biorcÄ…:
-        obowiÄ…zkiem pracodawcy jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego:
a)    znajdujÄ…cego siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji nieprzerwanie przez okres 12 m- cy Å‚Ä…cznie z okresem refundacyjnym,
b)    znajdujÄ…cego siÄ™ w bardzo niekorzystnej sytuacji nieprzerwanie przez okres 24 m-cy Å‚Ä…cznie z okresem refundacyjnym,
-        refundacja kosztów wynagrodzeÅ„, nagród oraz skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne jest pomocÄ… publicznÄ… w formie subsydiów pÅ‚acowych na rekrutacjÄ™ pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji okreÅ›lonÄ… w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporzÄ…dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporzÄ…dzenia,
-        kosztami kwalifikujÄ…cymi siÄ™ do objÄ™cia pomocÄ… w formie subsydiów pÅ‚acowych ponoszonych przez PracodawcÄ™ sÄ… nastÄ™pujÄ…ce koszty pÅ‚ac nowych pracowników:
      a) wynagrodzenia brutto oraz
b) opÅ‚acone od wynagrodzeÅ„ obowiÄ…zkowe skÅ‚adki na ubezpieczenia spoÅ‚eczne - za okres 12 miesiÄ™cy w przypadku pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub za okres 24 miesiÄ™cy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji,
-        maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutacjÄ™ pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnie bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujÄ…cych siÄ™ do objÄ™cia pomocÄ…,
-        pracownik znajdujÄ…cy siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 2 pkt. 18 RozporzÄ…dzenia Komisji WE Nr 800/2008) - oznacza każdÄ… osobÄ™, która: jest bez staÅ‚ego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich szeÅ›ciu miesiÄ™cy; lub nie ma wyksztaÅ‚cenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobÄ… dorosÅ‚Ä… mieszkajÄ…cÄ… samotnie, majÄ…cÄ… na utrzymaniu co najmniej jednÄ… osobÄ™; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % wiÄ™ksza niż Å›rednia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym paÅ„stwie czÅ‚onkowskim i należy do tej grupy stanowiÄ…cej mniejszość; lub jest czÅ‚onkiem mniejszoÅ›ci etnicznej  w paÅ„stwie czÅ‚onkowskim, który w celu zwiÄ™kszenia szans na uzyskanie dostÄ™pu do staÅ‚ego zatrudnienia musi poprawić znajomość jÄ™zyka, uzupeÅ‚nić szkolenia zawodowe lub zwiÄ™kszyć doÅ›wiadczenie zawodowe,
-        pracownik znajdujÄ…cy siÄ™ w bardzo niekorzystnej sytuacji (art. 2 pkt. 19 RozporzÄ…dzenia Komisji WE Nr 800/2008) - oznacza każdÄ… osobÄ™, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiÄ…ce.

UWAGA (dotyczy tylko Wnioskodawcy bÄ™dÄ…cego beneficjentem pomocy publicznej – przedsiÄ™biorcy): Kierowany bezrobotny musi speÅ‚niać przynajmniej jeden warunek wspólny odpowiadajÄ…cy jednoczeÅ›nie kategorii bezrobotnych wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i kategorii pracowników bÄ™dÄ…cych w szczególnej sytuacji okreÅ›lonych w art. 2 pkt. 18 i 19) RozporzÄ…dzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajÄ…ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem  w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

III. Warunki otrzymania refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:

1. O organizacjÄ™ prac interwencyjnych mogÄ… ubiegać siÄ™ Pracodawcy, którzy speÅ‚niÄ… poniższe warunki:
a)    nie zalega w dniu zÅ‚ożenia wniosku z wypÅ‚acaniem w terminie wynagrodzeÅ„ pracownikom oraz z opÅ‚acaniem w terminie skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych ÅšwiadczeÅ„ Pracowniczych,
b)    nie zalega w dniu zÅ‚ożenia wniosku z opÅ‚acaniem w terminie innych danin publicznych,
c)    nie posiada w dniu zÅ‚ożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiÄ…zaÅ„ cywilnoprawnych,
d)    speÅ‚nia warunki okreÅ›lone w RozporzÄ…dzeniu Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia   7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytuÅ‚u opÅ‚aconych skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25), o dopuszczalnoÅ›ci pomocy publicznej,
e)    nie znajduje siÄ™ w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt. 7 rozporzÄ…dzenia Komisji WE Nr 800/2008 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczÄ…cych pomocy paÅ„stwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiÄ™biorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2),
f)     speÅ‚nia warunki okreÅ›lone w RozporzÄ…dzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajÄ…ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3),
g)    kwota udzielonej pomocy publicznej w formie subsydiów pÅ‚acowych na rekrutacjÄ™ pracowników w jednym roku w przedsiÄ™biorstwie nie przekroczy 5 mln euro,
h)    zobowiąże siÄ™ do zÅ‚ożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oÅ›wiadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia zÅ‚ożenia wniosku do dnia podpisania umowy z Powiatowym UrzÄ™dem Pracy, otrzyma pomoc publicznÄ…,
i)      w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiąże siÄ™ do zawiadomienia UrzÄ™du Pracy o zmniejszeniu stanu zatrudnienia w okresie od dnia zÅ‚ożenia wniosku do dnia podpisania umowy o refundacjÄ™,
j)      pomoc w formie subsydiów pÅ‚acowych na rekrutacjÄ™ pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji spowoduje wzrost netto, ogólnej liczby pracowników oraz liczby pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji - w porównaniu ze Å›redniÄ… z ostatnich 12 miesiÄ™cy.
 
Punkty od f) do j) dotyczÄ… beneficjenta pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia o postÄ™powaniu w sprawach dotyczÄ…cych pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r.  Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 
2.   W celu uzyskania refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych Wnioskodawca powinien zÅ‚ożyć w sekretariacie Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce wypeÅ‚niony formularz wniosku o organizacjÄ™ prac interwencyjnych (wraz z zaÅ‚Ä…cznikami).
 
3.   Wszystkie kserokopie wymaganych zaÅ‚Ä…czników muszÄ… być poÅ›wiadczone za zgodność z oryginaÅ‚em przez WnioskodawcÄ™.
 
4.   NiezÅ‚ożenie kompletu wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 
5.   Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastÄ…pi:
a)    podpisanie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych pomiÄ™dzy StarostÄ… reprezentowanym przez Dyrektora UrzÄ™du Pracy w Hajnówce a WnioskodawcÄ…,
b)    kierowanie odpowiednich kandydatów do pracy,
c)    zatrudnienie ich przez pracodawcÄ™ oraz
d)    refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie skierowanych bezrobotnych, w tym celu Pracodawca skÅ‚ada do UrzÄ™du Pracy co miesiÄ…c wniosek o refundacjÄ™ kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (wraz z zaÅ‚Ä…cznikami), który należy pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie urzÄ™du.

UWAGA: Wnioskodawca będący beneficjentem pomocy publicznej zobowiązany jest m.in. do:
a) zatrudnienia w ramach pomocy w formie subsydiów pÅ‚acowych na rekrutacjÄ™ pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ szczególnie niekorzystnej sytuacji nieprzerwanie przez okres 12 miesiÄ™cy (pracodawca bÄ™dzie mógÅ‚ rozwiÄ…zać umowÄ™ o pracÄ™ tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiÄ…zków pracowniczych),
b) zatrudnienia w ramach pomocy w formie subsydiów pÅ‚acowych na rekrutacjÄ™ pracowników znajdujÄ…cych siÄ™ w bardzo niekorzystnej sytuacji nieprzerwanie przez okres 24 miesiÄ™cy (pracodawca bÄ™dzie mógÅ‚ rozwiÄ…zać umowÄ™ o pracÄ™ tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiÄ…zków pracowniczych).

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
2.    RozporzÄ…dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytuÅ‚u opÅ‚aconych skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25).
3.    RozporzÄ…dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznajÄ…ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
 
SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce  przy ul. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, piÄ™tro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (085) 682 96 14, 682 96 13.

Nazwa dokumentu: PRACE INTERWENCYJNE
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-14 10:29:14
Data udostępnienia informacji: 2012-02-14 10:29:14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 09:47:09

Wersja do wydruku...

corner   corner