logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Staże
Druk wniosku na staż do pobrania w załączniku poniżej pod informacją
 
Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejÄ™tnoÅ›ci praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizacjÄ™ zadaÅ„ w miejscu pracy, bez nawiÄ…zywania z pracodawcÄ… stosunku pracy.
K R Y T E R I A
PRZYZNAWANIA WSPARCIA OSOBOM BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM W 2012 ROKU dotyczÄ…ce organizacji stażu to:
 
1.   W ramach projektu ”Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…” PoddziaÅ‚anie 6.1.3 PO KL staże organizowane sÄ… na okres do 6 miesiÄ™cy.
2.   RozpatrujÄ…c wnioski o organizacjÄ™ stażu UrzÄ…d bierze pod uwagÄ™:
a)   deklaracjÄ™ zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej po zakoÅ„czonym programie u organizatora na okres minimum od 3-ch do 4-ch miesiÄ™cy. Szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku bÄ™dÄ… tym wiÄ™ksze im deklarowany okres zatrudnienia bezrobotnego po ukoÅ„czeniu stażu bÄ™dzie dÅ‚uższy.
b)   dotychczasowe wywiÄ…zywanie siÄ™ z zawartych umów z UrzÄ™dem,
c)   nie zmniejszaniem stanu zatrudnienia u organizatora stażu w okresie 6 m-cy przed zÅ‚ożeniem wniosku,
d)  prawidÅ‚owe wypeÅ‚nienie skÅ‚adanego wniosku (kompletność danych, czytelność) oraz zakres programu stażu.
3.   O zorganizowanie stażu ubiegać siÄ™ mogÄ… Pracodawcy prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres co najmniej 6 miesiÄ™cy. 
4.   Organizator nie może wnioskować o skierowanie na staż bezrobotnego, który odbyÅ‚  u niego praktycznÄ… naukÄ™ zawodu.
5.   Realizacja wniosków o skierowanie osób bezrobotnych na staż bÄ™dzie nastÄ™pować w ramach posiadanych na ten cel Å›rodków.
 
 
Na okres od 3 do 6 miesięcy skierowanie na staż może otrzymać (art.53 ust.1):
- osoba bezrobotna do 25 roku życia,
- osoba bezrobotna długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  po urodzeniu dziecka,
- osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
- osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- osoba bezrobotna samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęła zatrudnienia,
- osoba niepełnosprawna.

Na okres od 3 do 12 miesięcy skierowanie na staż może otrzymać (art.53 ust.1a i 2):
- osoba bezrobotna do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania  wobec niego usÅ‚ug lub instrumentów rynku pracy nie ukoÅ„czyÅ‚ 25 roku życia),
- osoba bezrobotna, która nie ukoÅ„czyÅ‚a 27 roku życia, jeżeli nie upÅ‚ynÄ…Å‚ okres 12 miesiÄ™cy od dnia okreÅ›lonego w dyplomie, Å›wiadectwie lub innym dokumencie poÅ›wiadczajÄ…cym ukoÅ„czenie szkoÅ‚y wyższej.
 
UWAGA:  Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wczeÅ›niej odbywaÅ‚ staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosÅ‚ych.

 
Podmiot uprawniony do organizacji stażu dla osób bezrobotnych (na podstawie ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) może zÅ‚ożyć do Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać:
 1) nazwÄ™ zawodu lub specjalnoÅ›ci, której program dotyczy;
 2) zakres zadaÅ„ wykonywanych przez bezrobotnego;
 3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowych;
 4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowych;
 5) opiekuna osoby objÄ™tej programem stażu.
 
 
Czas pracy bezrobotnego odbywajÄ…cego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobÄ™ i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego bÄ™dÄ…cego osobÄ… niepeÅ‚nosprawnÄ… zaliczonÄ… do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci – 7 godzin na dobÄ™ i 35 godzin tygodniowo.
Osoba bezrobotna nie może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych.
Bezrobotny po zakoÅ„czeniu stażu sporzÄ…dza sprawozdanie z jego przebiegu, zawierajÄ…ce informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejÄ™tnoÅ›ciach zawodowych i przedkÅ‚ada go w UrzÄ™dzie Pracy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakoÅ„czenia stażu. Sprawozdanie musi być potwierdzone przez opiekuna (podpis i pieczÄ…tka opiekuna) oraz Organizatora (podpis i pieczÄ…tka Organizatora) wraz z opiniÄ… wydanÄ… przez Organizatora, zawierajÄ…cÄ… informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejÄ™tnoÅ›ciach praktycznych pozyskanych w trakcie odbywania stażu. Opinia musi być potwierdzona przez Organizatora (podpis i pieczÄ…tka Organizatora).

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
2.    RozporzÄ…dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegóÅ‚owych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego UrzÄ™du Pracy
w Hajnówce przy ul. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, piÄ™tro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (85)682 96 14, 682 96 13.
 
 

 

Nazwa dokumentu: STAŻE
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-14 10:17:56
Data udostępnienia informacji: 2012-02-14 10:17:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 08:48:22

Wersja do wydruku...

corner   corner