logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: MALARZ BUDOWLANY
Nazwa stanowiska: MALARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
podstawowe, gimnazjalne, średnie
nie wymagane
 
mile widziane doświadczenie w pracy
 
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa zlecenie 3 miesiące z możliwością przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony
jedna zmiana 
1386 zÅ‚.  
Hajnówka
szpachlowanie, malowanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
EMI Zakład Remontowo-Budowlany
17 – 200 Hajnówka Tel: 604 210 287
 
 
09.06.2011r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA wodnych rusztowych
Nazwa stanowiska: PALACZ   C.O.
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
bez wymagań
uprawnienia palacza c.o. lub do przyuczenia
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
dwie zmiany
1500,- zł brutto
Szczyty Nowodwory 1   17-106 Orla
utrzymanie temperatury na kotłach c.o.
Dane kontaktowe pracodawcy:
Delta Andrzej Jaremko w Giżycku
ZakÅ‚ad Produkcyjny Szczyty Nowodwory Szczyty Nowodwory 1    17-106 Orla
tel. 519-132-963
 
09.06.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: STOLARZ
Nazwa stanowiska: STOLARZ,   POMOC STOLARZA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
 
Staż pracy:
Inne:
bez wymagań
podstawowa znajomość prac stolarskich lub do przyuczenia
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
dwie zmiany
1386,- zł brutto
Szczyty Nowodwory 1   17-106 Orla
prace stolarskie przy produkcji drewnianych elementów rusztowaÅ„ budowlanych
Dane kontaktowe pracodawcy:
Delta Andrzej Jaremko w Giżycku
ZakÅ‚ad Produkcyjny Szczyty Nowodwory Szczyty Nowodwory 1    17-106 Orla
tel. 519-132-963
 
09.06.2011r.
 
 
 
OFERTA PRACY
                  Nazwa zawodu: Mechanik samochodowy
Nazwa stanowiska: monter
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
 
Staż pracy:
Inne:
Åšrednie
Prawo jazdy kat B, obsługa komputera,
podstawowa znajomość języka angielskiego
min. 2 lata
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
dwie zmiany: 8-16   10-18
od 2000.00 do 3000.00
Dubiny ul. GÅ‚ówna 196 85 873 22 88
Prowadzenie magazynu wraz z montażem
Dane kontaktowe pracodawcy:
Tech – Gaz A. Weremiuk
Dubiny
ul. GÅ‚ówna 196  
17-200 Hajnówka Tel. 85 873 22 88
 
 

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:
Nazwa stanowiska: POMOC PRZY OBSŁUDZE TRANSPORTU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zawodowe
nie wymagane
 
 
możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych uprawniających do przeładunku gazu propan butan
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas nieokreślony
12 godzinny 
1386 zÅ‚.  
Baza Przeładunkowa w Plancie k/Narewki
praca przy rozładunku i załadunku cystern kolejowych i autocystern gazem propan butan
Dane kontaktowe pracodawcy:
Terminal Integro SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 220 Narewka Planta k/Narewki tel: 85 685 87 52
01.06.2011r.
 
 
 
 
INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nazwa stanowiska: INFORMATYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia,
Staż pracy, Inne:
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne, kierunek informatyka lub pokrewne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka lub średnie informatyczne i 3 letni staż pracy
obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe: biegÅ‚a znajomość obsÅ‚ugi i administracji aktywnych urzÄ…dzeÅ„ sieciowych, administracja serwerów opartych na systemie LINUX i WINDOWS 2003/2008 oraz znajomość pakietów biurowych MS Office, znajomość pakietu Corel,  dobra znajomość zagadnieÅ„ technicznych zwiÄ…zanych ze sprzÄ™tem komputerowym oraz sieciami, umiejÄ™tność administrowania systemami zarzÄ…dzania treÅ›ciÄ… (CMS), posiadanie znajomoÅ›ci przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostÄ™pu do informacji publicznej, znajomość jÄ™zyka PHP, XHTML, szablonów CSS, Java Script, znajomość bazy MySQL, Oracle, znajomość jÄ™zyka angielskiego w stopniu niezbÄ™dnym do wykonywania pracy informatyka
Wymagania pożądane: doÅ›wiadczenie zawodowe w strukturach samorzÄ…du terytorialnego, doÅ›wiadczenie w administrowaniu sieciÄ… komputerowÄ… i systemami informatycznymi.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, życiorys – curriculum vitae, oÅ›wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu zdolnoÅ›ci do czynnoÅ›ci prawnych oraz korzystaniu z peÅ‚ni praw publicznych, oÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci za umyÅ›lne przestÄ™pstwa Å›cigane z oskarżenia publicznego lub umyÅ›lne przestÄ™pstwa skarbowe, dokumenty potwierdzajÄ…ce wyksztaÅ‚cenie (dyplom lub Å›wiadectwo), kserokopie Å›wiadectw pracy lub zaÅ›wiadczenie dokumentujÄ…ce staż pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejÄ™tnoÅ›ciach i kwalifikacjach, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajÄ…cej siÄ™ o zatrudnienie, zaÅ›wiadczenie od lekarza I kontaktu lub oÅ›wiadczenie o stanie zdrowia umożliwiajÄ…cym zatrudnienie na danym stanowisku
Dodatkowe informacje:
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegóÅ‚owe CV (z uwzglÄ™dnieniem dokÅ‚adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulÄ…: ,,Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
Dane kontaktowe pracodawcy:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skÅ‚adać osobiÅ›cie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: starostwo@powiat.hajnowka.pl w przypadku posiadania uprawnieÅ„ do podpisu elektronicznego lub pocztÄ… na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do dnia 13 czerwca 2011r. Aplikacje, które wpÅ‚ynÄ… do starostwa po wyżej okreÅ›lonym terminie nie bÄ™dÄ… rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bÄ™dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1.
30.05.2011r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Nazwa stanowiska: KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
średnie
prawo jazdy kat. C+E, przewóz rzeczy, mile widziane uprawnienia HDS
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia na czas okreÅ›lony
jedna zmiana  
2500 zÅ‚. – 3000 zÅ‚.  
Narew, Polska
transport drewna
Dane kontaktowe pracodawcy:
Kamrat - Biryccy SpóÅ‚ka Jawna 17 – 210 Narew ul. SÅ‚owackiego 18 tel: 502 262 161
25.05.2011r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:
Nazwa stanowiska:  ELEKTROMECHANIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
 
 
Staż pracy:
Inne:
średnie/zawodowe - techniczne
uprawnienia SEP (do 1 KV), znajomość zagadnieÅ„ z zakresu mechaniki, umiejÄ™tność czytania schematów technicznych
doświadczenie zawodowe
książeczka sanepidowska – mile widziana
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
ruch ciągły
9,40,- zł (brutto) za godzinę
Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 200
przeprowadzanie remontów, napraw interwencyjnych i usuwanie awarii maszyn i urzÄ…dzeÅ„
Dane kontaktowe pracodawcy:
za poÅ›rednictwem PUP Bielsk Podlaski
Tel. (85) 833-27-14, 15 i 18
12.05.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:
Nazwa stanowiska: LEKARZ LUB TECHNIK WETERYNARII
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
 
osoba z dyplomem lekarza weterynarii lub technika weterynarii
mile widziany
 
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na  czas okreÅ›lony
jedna zmiana  
1386zł.
Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 14
 
Dane kontaktowe pracodawcy:
za pośrednictwem PUP w Bielsku Podlaskim
tel: 85 833 27 14,15 i 18
13.05.2011r.
 
 
  
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SZWACZKA
Nazwa stanowiska: SZWACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
szycie spodni
3 lata
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na  czas okreÅ›lony
jedna zmiana 6.00-14.00
1386zł.
Hajnówka
szycie produkcji eksportowej
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Euro – PostÄ™p’’ SpóÅ‚ka z o. o.
17 – 200 Hajnówka ul. Warszawska 69
Tel: 85 683 42 32
12.05.2011r.
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: ELEKTRYK
Nazwa stanowiska: ELEKTRYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
 
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe elektryczne
,,E’’ obsÅ‚uga urz. i instalacji sieci elektrycznych – 1 KV
1 rok
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany
ok. 1500zł. brutto
Hajnówka – WydziaÅ‚ Utrzymania Ruchu
ustalanie przyczyn awarii i ich usuwanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel: 85 682 64 28
06.05.2011r.
 
 
 
 
  
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: LAKIERNIK
Nazwa stanowiska: LAKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
 
Inne:
zasadnicze zawodowe
czytanie rysunku technicznego
mile widziany
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 miesiÄ…ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
od 11.00 zł.- do 18.00zł./godz.
Narew, Narewka
lakierowanie przyczep, kabin
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A Tel: 85 682 71 47
06.05.2011r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: INÅ»YNIER INÅ»YNIERII ÅšRODOWISKA – SYSTEMY WODOCIÄ„GOWE I KANALIZACYJNE
Nazwa stanowiska: KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ÅšCIEKÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
 
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
 
Inne:
wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska)
 
min. 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
 
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
ok. 3500 zł
Hajnówka
nadzór nad bieżącÄ… pracÄ… oczyszczalni i systemem kanalizacji
Dane kontaktowe pracodawcy:
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gów i Kanalizacji SpóÅ‚ka z o. o. 17-200 Hajnówka
ul. SÅ‚owackiego 29 tel: 85 873 30 32
email: pwik_hajnowka@poczta.onet.pl
04.05.2011r.
 
 
 
  
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: przedstawiciel handlowy
Nazwa stanowiska: przedstawiciel handlowy
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
 
Inne:
min. średnie
umiejętności obsługi komputera
min. 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
prawo jazdy kat. B
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
 
 
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
od 2350,- zł
województwa: podlaskie, warmiÅ„sko – mazurskie, mazowieckie, kujawsko–pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie
aktywna obsÅ‚uga regionu póÅ‚nocnej Polski – gÅ‚ównie klienci hurtowi, sprzedaż, ofertowanie, budowa dystrybucji, analiza sprzedaży, raportowanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Moderator” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce 
 17-200 Hajnówka ul. 11-go Listopada 16A
Tel. (85)  682-75-26   lub 517 904 504
e-mail: biuro@moderator.com.pl
e-mail: t.stefaniuk@moderator.com.pl
23.05.2011r.
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: przedstawiciel handlowy

Nazwa stanowiska: przedstawiciel handlowy na rynki Europy Wschodniej
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
 
Inne:
min. średnie
umiejętności obsługi komputera
min. 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
prawo jazdy kat. B, znajomość jÄ™zyka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
 
 
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
od 2350,- zł
Hajnówka, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, BiaÅ‚oruÅ›, MoÅ‚dawia, Rosja
 
obsÅ‚uga klientów kluczowych z krajów Europy Wschodniej, sprzedaż, aktywny udziaÅ‚ w kreowaniu polityki sprzedażowej, budowa dystrybucji, analiza sprzedaży, udziaÅ‚ w akcjach marketingowych, raportowanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Moderator” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce 
 17-200 Hajnówka ul. 11-go Listopada 16A
Tel. (85) 682-75-26   lub 517 904 504
e-mail: biuro@moderator.com.pl
23.05.2011r.
 
 
 
 
 
   
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych*
Nazwa stanowiska: serwisant, mechanik maszyn i ciÄ…gników rolniczych
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
wyższe (w tym licencjat), typ: mechaniczne
prawo jazdy kat „B”
1 rok
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
od 2000 zł
Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
wymiana oleju, naprawa
Dane kontaktowe pracodawcy:
P.U.H. ,,Rol-Mech" Michał Denisiuk Dubicze Osoczne 23
Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
85 686 44 63
11.05.2011r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: Przedstawiciel handlowy
Nazwa stanowiska: Przedstawiciel handlowy
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
średnie zawodowe, typ: inne
prawo jazdy kat „B”
1 rok
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
od 2000 zł
Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
sprzedaż urzÄ…dzeÅ„ i maszyn rolniczych, ciÄ…gników firmy Valtra
Dane kontaktowe pracodawcy:
P.U.H. ,,Rol-Mech" Michał Denisiuk Dubicze Osoczne 23
Dubicze Osoczne 23, 17-200 Hajnówka
85 686 44 63
11.05.2011r.
 
 
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KIEROWNIK DS. ROZWOJU
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- minimum średnie
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
 
Wymagane dokumenty:
- CV i  list motywacyjny
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™
System pracy
- zadaniowy system pracy
Wynagrodzenie
-  ok. 3500 ,- zÅ‚    
Inne
-  miejsce pracy: HAJNÓWKA i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy
- „PROVIDENT Polska” S.A.
 00-633 Warszawa ul. Polna 11
 Tel. 662 167 229
 E-mail: Matylda.janczyk@provident.pl
18.03.2011r.
 
INFORMACJA O  NABORZE
Nazwa zawodu/stanowiska    
Å»OŁNIERZ   ZAWODOWY
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- gimnazjalne
- zasadnicze zawodowe
- uregulowany stosunek do sÅ‚użby wojskowej –
 Å¼oÅ‚nierze, którzy odbyli zasadniczÄ… sÅ‚użbÄ™
 wojskowÄ…
Wymagane dokumenty:
-
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- kontrakt
System pracy
-
Wynagrodzenie
-  ok. 2500,- zÅ‚
Inne
-  
Dane kontaktowe pracodawcy
- 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
 66-300 MiÄ™dzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
 Tel. (95) 741-42-29,     (95) 741-42-39
 
07.03.2011r.
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
OPERATOR CNC
(operator obrabiarek sterowanych numerycznie)
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- zasadnicze zawodowe
- znajomość rysunku technicznego
-
Wymagane dokumenty:
- CV, kserokopie świadectw pracy i szkoły
 oraz  inne dokumenty potwierdzajÄ…ce
 kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o  pracÄ™ na okres próbny a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
- dwie zmiany
Wynagrodzenie
-  od 11 zÅ‚/godz. do 21 zÅ‚/godz.
Inne
-  Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Pronar”  SpóÅ‚ka z o.o. w Narwi
 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
 Tel. (85) 682-71-47,     (85) 682-72-84
 e-mail: kadry@pronar.pl
06.05.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
FREZER NARZÄśDZIOWY; FREZER – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
11zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
06.05.2011r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TOKARZ NARZÄśDZIOWY; TOKARZ – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
11zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
06.05.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ RÄśCZNY ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe, średnie, uprawnienia spawacza
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
11zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
06.05.2011r.
 
 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 12:59:45

Wersja do wydruku...

corner   corner