logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
(stan prawny na dzień 1 stycznia 2012r.)
 
OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:
podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

761,40x
597,90
obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

609,20
478,40
podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 
Uwaga zasiÅ‚ki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. sÄ… wypÅ‚acane w wysokoÅ›ci i przez okres wynikajÄ…cy z dotychczasowych przepisów  (po waloryzacji 610,70 zÅ‚ – obwieszczenie Ministra pips z 31 maja 2011 r. M.P. Nr 42, poz.465)
913,70
717,50
 

 
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 913,70
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 913,70
stażu - 120 % zasiłku 913,70
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 761,40
studiów podyplomowych - 20% zasiÅ‚ku 152,30
Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu 442,70
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiÅ‚ku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiÅ‚ku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub innÄ… pracÄ™ zarobkowÄ…

UWAGA podstawÄ™ do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskaÅ‚y prawo do zasiÅ‚ku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiÅ‚ku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów
380,70
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależnÄ… (do 50 % zasiÅ‚ku) bezrobotnemu samotnie wychowujÄ…cemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjÄ™cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosÅ‚ych 380,70
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 7,30/godz.
ZasiÅ‚ki i Å›wiadczenia zostaÅ‚y zwaloryzowane od 1 czerwca 2011 r. o 2,6% tj. Å›rednioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r.
Od zasiÅ‚ku dla bezrobotnych powiatowe urzÄ™dy pracy opÅ‚acajÄ… skÅ‚adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w Å‚acznej wysokoÅ›ci - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosÅ‚ych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w Å‚acznej wysokoÅ›ci - ok. 26,4 % - kwotÄ™ skÅ‚adki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopÄ… procentowÄ… obowiÄ…zujÄ…cÄ… go w danym roku skÅ‚adkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (761,40 + 121,82 *) 883,22
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.500,00 + 240,00*)

Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji okreÅ›lonÄ… w zawartej umowie, przez caÅ‚y okres jej trwania.
1.740,00
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.708,00 + 273,28*), 1.981,28
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.416,00 + 546,56*) 3.962,56
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opÅ‚acenia skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 4.500,00
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) max 4,38/za godz.
*/ skÅ‚adki opÅ‚acane przez pracodawcÄ™ w wysokoÅ›ci ok. 16 %; kwota zarówno skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne jak też Å‚Ä…czna kwota podlegajÄ…ca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokoÅ›ci skÅ‚adki na ubezpieczenie wypadkowe pÅ‚aconej przez pracodawcÄ™, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokoÅ›ci faktycznie opÅ‚aconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Åšrodki na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu Å›rodków na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 20.496,00
b) w ramach tworzonej spóÅ‚dzielni socjalnej (do 400 % przeciÄ™tnego wynagrodzenia) 13.664,00
c) przystÄ…pienie do istniejÄ…cej spóÅ‚dzielni socjalnej (do 300 % przeciÄ™tnego wynagrodzenia) 10.248,00
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciÄ™tnego wynagrodzenia) 20.496,00
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciÄ™tnego wynagrodzenia) 13.664,00
4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 09.06.2011 r.) 6,00%
Uwaga : przyznanie ww. Å›rodków może nastÄ…pić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzÄ™dem pracy (urzÄ…d pracy może zawrzeć umowÄ™ - pod warunkiem możliwoÅ›ci sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziaÅ‚ania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiÄ…zuje od 1.01.2012r.) 1.500,00xxx
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw.2011 r. (obowiązuje od 1.12.2011r.) 3.416,00xxxx
3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiÄ…zuje od 1.12.1999r.) 2,45%
4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Åšwiadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9,00%
x przyznany od 01.01.2010r. zasiÅ‚ek dla bezrobotnych wynosi przez pierwsze trzy miesiÄ…ce 717,00 zÅ‚ oraz 563,00 zÅ‚ w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn, zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5% tj. Å›rednioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. (komunikat Prezesa GUS – MP z 2010 r. Nr 4 poz.43).
Od 1 czerwca 2011 r. zwaloryzowany o 2,6% tj. Å›rednioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r. (komunikat Prezesa GUS - MP z 2011r. Nr 6, poz. 70)
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.500 zÅ‚ (rozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrzeÅ›nia 2011 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™ w 2012 r. ( Dz. U. Nr 192, poz. 1141);
xxxxprzeciÄ™tne wynagrodzenie w III kw. 2011 r. wynosi 3.416,00 zÅ‚ (Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2011r.)
 

Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS
w dniu 20.12.2011r.
 

Nazwa dokumentu: ObowiÄ…zujÄ…ce stawki zasiÅ‚kÃłw
Osoba, która wytworzyła informację: admin
Osoba, która odpowiada za treść: admin
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 11:16:01

Wersja do wydruku...

corner   corner