logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków od organizatorów zainteresowanych formami aktywizacji zawodowej. Wnioski bÄ™dÄ… przyjmowane od 28.03.2011 do 01.04.2011r.
 
Wnioski należy skÅ‚adać wyÅ‚Ä…cznie w formie pisemnej, na druku obowiÄ…zujÄ…cym w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce, dostÄ™pnym na stronie urzÄ™du – http://pup.hajnowka.sisco.info
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
O sposobie rozpatrzenia wniosku organizatorzy bÄ™dÄ… informowani do 30 dni od dnia zÅ‚ożenia wniosku. 
 
Kryteria dotyczÄ…ce zasad przyznawania wsparcia osobom bezrobotnym i pracodawcom w 2011 roku pozostajÄ… bez zmian.
 
Hajnówka, dnia 23.03.2011r.
 
 
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce informuje, że w zwiÄ…zku ze znacznym zmniejszeniem kwoty Å›rodków przeznaczonych na realizacje aktywnych form przeciwdziaÅ‚ania bezrobociu w 2011 roku, ulegnie zmniejszeniu liczba osób kierowanych na subsydiowane miejsca pracy.
 
W 2011 roku planowane są następujące formy wsparcia:
- staże
- szkolenia
- prace interwencyjne
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej do kwoty 15.000 zł
- prace społecznie użyteczne.
 
  
 
W roku 2011 nie przewiduje siÄ™ realizacji:  
- robót publicznych,
- refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- przygotowania zawodowego dorosłych,
- finansowania studiów podyplomowych,
- kosztów dojazdu ( m.in. na szkolenia, staż),
- opieki nad dzieckiem do lat 7,
- stypendiów z tytuÅ‚u podjÄ™cia nauki.
 
 
Do udziaÅ‚u w projekcie ”Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…” PoddziaÅ‚anie 6.1.3 PO KL w pierwszej kolejnoÅ›ci kierowane bÄ™dÄ…:
- osoby bezrobotne do 25 roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni niepeÅ‚nosprawni. 
 
 
K R Y T E R I A 
DOTYCZÄ„CE ZASAD PRZYZNAWANIA WSPARCIA OSOBOM BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM W  ROKU  2011
 
    
MajÄ…c na uwadze ograniczone Å›rodki finansowe w roku 2011 pomoc bÄ™dzie udzielana w pierwszej kolejnoÅ›ci  osobom  dotychczas  nie aktywizowanym, bÄ™dÄ…cym w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem osób bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, bezrobotnych niepeÅ‚nosprawnych oraz osób dÅ‚ugotrwale bezrobotnych. 
 
 
Przyjmuje się poniższe zasady:
 
I. Jednorazowe Å›rodki na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 
1.    Ogranicza siÄ™ wysokość jednorazowych Å›rodków na podjecie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej do wysokoÅ›ci 15 tys. zÅ‚.
 
II.     Organizacja stażu
 
1.        Ogranicza siÄ™ okres odbywania stażu do maksymalnego okresu 6 miesiÄ™cy.
 
2.    Przy rozpatrywaniu wniosków o organizacjÄ™ stażu UrzÄ…d kieruje siÄ™:
a)       deklaracjÄ… zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej po zakoÅ„czonym programie u organizatora, szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku bÄ™dÄ… tym wiÄ™ksze im deklarowany okres zatrudnienia bezrobotnego po ukoÅ„czeniu stażu bÄ™dzie dÅ‚uższy
b)       dotychczasowym wywiÄ…zywaniem siÄ™ z zawartych umów z UrzÄ™dem
c)       stanem zatrudnienia w zakÅ‚adzie
d)       sposobem wypeÅ‚nienia wniosku ( kompletność danych, czytelność) oraz zakresem programu stażu
 
3.        O zorganizowanie stażu ubiegać siÄ™ mogÄ… Pracodawcy prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność gospodarczÄ… przez okres co najmniej 6 miesiÄ™cy. 
4.        Organizator nie może wnioskować o skierowanie na staż bezrobotnego, który odbyÅ‚  u niego praktycznÄ… naukÄ™ zawodu.
5.        W pierwszej kolejnoÅ›ci skierowaniem do odbycia stażu zostajÄ… objÄ™te osoby, które nie odbywaÅ‚y stażu i  nie posiadajÄ… doÅ›wiadczenia zawodowego.
6.        Realizacja wniosków o skierowanie osób bezrobotnych na staż bÄ™dzie nastÄ™pować w ramach posiadanych na ten cel Å›rodków.
  
 
 
W przypadku pozyskania dodatkowych Å›rodków powyższe kryteria mogÄ… ulec zmianie.
 
Kryteria obowiÄ…zujÄ… od 10.02.2011r.

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownik
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 10:34:46

Wersja do wydruku...

corner   corner