logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
   minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO PRACY > Ustawy

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. DziaÅ‚anie 6.1 Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie. PoddziaÅ‚anie 6.1.3 Poprawa zdolnoÅ›ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób bezrobotnych.
 
Projekt „Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…”
 
Hajnówka: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie              i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz metoda MAG i metoda TIG Zakres szkolenia: Spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… topliwÄ… w osÅ‚onie aktywnych chemicznie gazów - metodÄ… MAG i spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… wolframowÄ…    w osÅ‚onie gazów obojÄ™tnych - metodÄ… TIG
Numer ogłoszenia: 207910 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce , ul. Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 0-85 6829610, faks 0-85 6829611.
Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: http://pup.hajnowka.sisco.info/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz metoda MAG i metoda TIG Zakres szkolenia: Spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… topliwÄ… w osÅ‚onie aktywnych chemicznie gazów - metodÄ… MAG i spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… wolframowÄ… w osÅ‚onie gazów obojÄ™tnych - metodÄ… TIG.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz metoda MAG i metoda TIG Zakres szkolenia: Spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… topliwÄ… w osÅ‚onie aktywnych chemicznie gazów - metodÄ… MAG i spawanie Å‚ukowe elektrodÄ… wolframowÄ… w osÅ‚onie gazów obojÄ™tnych - metodÄ… TIG Szkolenie dla 10-osobowej grupy bezrobotnych: Ilość godzin szkolenia 1 osoby - 255 godzin, w tym: - szkolenie praktyczne nie mniej niż - 203 godzin Czas trwania szkolenia: sierpieÅ„-wrzesieÅ„ 2011r. Pożądany termin rozpoczÄ™cia szkolenia: 11.08.2011r. Warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia: a) termin wykonania zamówienia: od 11.08.2011r. do dnia 30.09.2011r., b) miejscem wykonania zamówienia jest miasto Hajnówka, województwo podlaskie, c) szkolenie powinno odbywać siÄ™ w formie kursu, realizowanego wedÅ‚ug planu nauczania obejmujÄ…cego przeciÄ™tnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie art.40 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajÄ™cia edukacyjne liczÄ…ce 45 minut oraz przerwÄ™ liczÄ…cÄ… Å›rednio 15 minut, dÅ‚ugość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, d) zajÄ™cia muszÄ… odbywać siÄ™ w godzinach miÄ™dzy 8.00 rano a 18.00 w dni robocze od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku, w kolejno nastÄ™pujÄ…cych po sobie dniach, e) szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobÄ™ odpowiedzialnÄ… za organizacjÄ™ szkolenia, wskazanÄ… do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz ZamawiajÄ…cym, f) wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejÄ™tnoÅ›ciami bÄ™dÄ…cymi przedmiotem szkolenia, g) szkolenie powinno zakoÅ„czyć siÄ™ ocenÄ… opanowania wiedzy i nabytych umiejÄ™tnoÅ›ci, okreÅ›leniem rodzaju zdobytych kwalifikacji oraz wydaniem osobom szkolonym zaÅ›wiadczeÅ„ kwalifikacyjnych, Å›wiadectw lub innych dokumentów potwierdzajÄ…cych ukoÅ„czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tj.: 1) zaÅ›wiadczenia o jego ukoÅ„czeniu zgodnie z rozporzÄ…dzeniem MEN z 03.02.2006r. sprawie uzyskiwania i uzupeÅ‚niania przez osoby dorosÅ‚e wiedzy ogólnej, umiejÄ™tnoÅ›ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych /Dz. U. Nr 31 poz. 216/, 2) certyfikatu z logo EFS tożsamym z umieszczonym w niniejszym SIWZ, 3) książeczki spawacza wg normy PN-EN-287-1, 4) certyfikatu (Å›wiadectwa) egzaminu uprawniajÄ…ce do pracy w zawodzie spawacza w Krajach Unii Europejskiej wydane przez UrzÄ…d Dozoru Technicznego lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, h) zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, i) zapewnienie koniecznego sprzÄ™tu, jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia..
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: RozpoczÄ™cie: 11.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia.
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie
·         wykaz narzÄ…dzi, wyposażenia zakÅ‚adu i urzÄ…dzeÅ„ technicznych dostÄ™pnych wykonawcy usÅ‚ug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia speÅ‚niania wymaganych warunków Wykonawcy obowiÄ…zani sÄ… zÅ‚ożyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty: 1. OÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oÅ›wiadczenia zawartym w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 do SIWZ). 2. WypeÅ‚nionÄ… i podpisanÄ… ofertÄ™ (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypeÅ‚nionym preliminarzem kursu (zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ) oraz oÅ›wiadczeniem (stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do SIWZ). 3. Parafowany przez wykonawcÄ™ wzór umowy (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ). 4. Aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru albo aktualne zaÅ›wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub zgÅ‚oszenia do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydajÄ…cy). 5. Aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, lub, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub o wstrzymaniu w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 6. Aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub, potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub o wstrzymaniu w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 7. OÅ›wiadczenie wykonawcy o speÅ‚nianiu warunków okreÅ›lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych (na formularzu oÅ›wiadczenia zawartym w zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ). 8. AktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 9. AktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 10. Wykaz wykonanych usÅ‚ug szkoleniowych w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert (jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartoÅ›ci oraz dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzajÄ…cymi należyte ich wykonanie. 11. ZaÅ›wiadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. 12. Informacje o warunkach lokalowych, miejscu przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (nazwa, adres), wyposażenie bazy szkoleniowej, 13. Opis warunków technicznych i materiaÅ‚ów dydaktycznych niezbÄ™dnych do przeprowadzenia szkolenia wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 6 do SIWZ) 14. Program szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin przewidzianych na poszczególne zagadnienia oraz liczby godzin przewidzianych na zajÄ™cia praktyczne (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do SIWZ). 15. Informacja o sposobie kontroli umiejÄ™tnoÅ›ci i wiedzy zdobytej przez sÅ‚uchaczy podczas szkolenia oraz rodzaju wydawanych dokumentów po zakoÅ„czeniu szkolenia. 16. Charakterystyka i opis materiaÅ‚ów szkoleniowych, które otrzymujÄ… nieodpÅ‚atnie uczestnicy kursu. 17. Wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ™ o podstawie do dysponowania tymi osobami. 18. InformacjÄ™ na temat dziaÅ‚aÅ„ promocyjnych na rzecz zatrudnienia uczestników szkolenia. 19. Instytucja szkoleniowa powinna posiadać atest w zakresie prowadzenia szkoleÅ„ spawalniczych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub nadzór szkoleÅ„ dla spawaczy przez instytucje nadzorowane przez ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw gospodarki oraz licencjÄ™ lub jednorazowÄ… zgodÄ™ lub inne uprawnienia do egzaminowania spawaczy po kursach w zakresie spawania wedÅ‚ug normy PN-EN 287-1. 20. Do oferty szkolenia należy doÅ‚Ä…czyć wzór zaÅ›wiadczenia, Å›wiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego ukoÅ„czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 21. Wykonawcy zagraniczni skÅ‚adajÄ… dokumenty wymagane ustawÄ… Prawo zamówieÅ„ publicznych. Wymagane dokumenty należy zÅ‚ożyć w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez wykonawcÄ™. Wykonawca, który nie zÅ‚oży wymaganych oÅ›wiadczeÅ„ lub wymienionych dokumentów lub nie speÅ‚ni innych wymagaÅ„ okreÅ›lonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconÄ…, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
Dopuszcza siÄ™ możliwość dokonania zmian dotyczÄ…cych terminu realizacji zamówienia oraz liczby skierowanych bezrobotnych w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.hajnowka.sisco.info
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10 A w pok. 17 w godz. 8.00-15.30.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10 A w pok. 14 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego Program Operacyjny KapitaÅ‚ Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. DziaÅ‚anie 6.1 Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie. PoddziaÅ‚anie 6.1.3 Poprawa zdolnoÅ›ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób bezrobotnych. Projekt Praca - TwojÄ… wartoÅ›ciÄ….
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Irena Wróblewska

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na przeprowadzenie szkolenia:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-20 12:26:58
Data udostępnienia informacji: 2011-07-20 12:26:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-20 12:30:50

Wersja do wydruku...

corner   corner