logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > czerwiec > 2012-06-14
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

 

Hajnówka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzÄ™tu komputerowego do Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 201304 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce , ul. Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 0-85 6829610, faks 0-85 6829611.
·         Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: http://pup.hajnowka.sisco.info/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzÄ™tu komputerowego do Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzÄ™tu komputerowego: 5 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. urzÄ…dzenia wielofunkcyjnego.
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 31.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia
·         III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia
·         III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:
·         oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·          
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia speÅ‚niania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… zÅ‚ożyć: 1. wypeÅ‚niony formularz oferty oraz formularz cenowy(wg zaÅ‚Ä…czonego wzoru);2. oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków wynikajÄ…cych z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 do oferty); 3. oÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 do oferty); 4. aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru albo aktualne zaÅ›wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub zgÅ‚oszenia do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, 5.aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego oraz wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, opÅ‚at oraz skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub zaÅ›wiadczeÅ„, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawionych nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, 6. aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 7.aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 8.Wykaz dostaw wykonanych w ciÄ…gu ostatniego roku przed dniem wszczÄ™cia postÄ™powania (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 3 do oferty); Wymienione usÅ‚ugi muszÄ… być potwierdzone dokumentami (zaÅ‚Ä…cznikami ) z których wynika, że projekty te zostaÅ‚y wykonane z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… 9.Zatwierdzony przez WykonawcÄ™ projekt umowy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 4 do oferty);
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
Dopuszcza siÄ™ możliwość dokonania zmian dotyczÄ…cych terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.hajnowka.sisco.info/
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, pok. 4 lub 19 w godzinach 8.00-15.30.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 07:40, miejsce: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, pok. 14 (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do pobrania: 2012-06-14 08:53:23 - Formularz oferty (39.00 kB)
2012-06-14 08:54:06 - Oświadczenie - zał. 1 (25.50 kB)
2012-06-14 08:54:28 - Oświadczenie - zał. 2 (38.50 kB)
2012-06-14 08:54:50 - Wykaz dostaw (31.00 kB)
2012-06-14 08:55:09 - Projekt umowy (41.50 kB)
2012-06-14 08:55:24 - Formularz cenowy (13.55 kB)
2012-06-14 08:59:09 - SIWZ (154.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-14 08:51:30
Data udostępnienia informacji: 2012-06-14 08:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 08:59:14

Wersja do wydruku...

corner   corner