logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > wrzesień > 2010-09-27
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę i wykonanie mebli do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzedzie Pracy w Hajnówce

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I.1) NAZWA I ADRES: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce , ul. PiÅ‚sudskiego 10a,
 17-100 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6829610
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: wykonanie i dostawa mebli do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa mebli do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce:  
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: tak.
 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • Dopuszcza siÄ™ skÅ‚adanie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp stanowiÄ…cej nie wiÄ™cej niż 20% wartoÅ›ci zamówienia podstawowego, polegajÄ…cego na ewentualnym rozszerzeniu dostawy o kolejne meble
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV):  39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.15.10.00-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  40 dni liczÄ…c od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, Wykonawca przedstawi: - oÅ›wiadczenie, o speÅ‚nianiu warunków okreÅ›lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do SIWZ.  SpeÅ‚nianie warunku na podstawie oÅ›wiadczenia wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi - wykaz zrealizowanych zamówieÅ„ w zakresie przedmiotu zamówienia w ostatnich 5 lat przed dniem wszczÄ™cia niniejszego postÄ™powania, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaÅ‚ (zakoÅ„czyÅ‚) co najmniej 1 zamówienie, odpowiadajÄ…ce swoim rodzajem stanowiÄ…cym przedmiot zamówienia o wartoÅ›ci nie mniejszej niż 30 000,00 PLN (brutto)oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentów potwierdzajÄ…cych, ze te usÅ‚ugi/dostawy zostaÅ‚y wykonane należycie. Ocena speÅ‚niania warunku zostanie dokonana wedÅ‚ug analizy zÅ‚ożonych dokumentów.
 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym - spełnianie warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy muszÄ… dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - speÅ‚nianie warunku na podstawie oÅ›wiadczenia wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy - speÅ‚niane warunków na podstawie oÅ›wiadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
  • OpÅ‚aconÄ… polisÄ™, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajÄ…cy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia na kwotÄ™ minimum 30 000 PLN.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·    oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·    aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·    aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·    aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i zdrowotne albo że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
WypeÅ‚niony i podpisany kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem ceny netto i brutto poszczególnych elementów, na zaÅ‚Ä…czniku Nr 1a lub wedÅ‚ug tego zaÅ‚Ä…cznika.
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.hajnowka.sisco.info link przetargi
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce ul. PiÅ‚sudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, pokój nr 4 lub 18.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 12.10.2010 godzina 8.00, miejsce: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce ul. PiÅ‚sudskiego 10 a, pokój nr 14.

Załączniki do pobrania: 2010-09-27 14:53:27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (285.00 kB)

Nazwa dokumentu: OgÅ‚oszenie o przetargu niegraniczonym na dostawÄ™ i wykonanie mebli do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzedzie Pracy w HajnÃłwce
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-09-27 14:49:22
Data udostępnienia informacji: 2010-09-27 14:49:22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-27 14:53:32

Wersja do wydruku...

corner   corner