logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > wrzesień > 2010-09-13
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce

 

Hajnówka: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu legalnoÅ›ci oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeÅ„stwa informacji w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 250357 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce , ul. Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 0-85 6829610, faks 0-85 6829611.

·         Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: http://pup.hajnowka.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu legalnoÅ›ci oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeÅ„stwa informacji w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu legalnoÅ›ci oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeÅ„stwa informacji w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce.

II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.

II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia

·         III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia

·         III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu bÄ™dzie dokonana na zasadzie speÅ‚nia/nie speÅ‚nia

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie

·         oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:

·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

·         aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

·         aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

·          

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypeÅ‚niony formularz oferty (wg zaÅ‚Ä…czonego wzoru); 2. oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków wynikajÄ…cych z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 do oferty); 3. oÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 do oferty); 4. aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru albo aktualne zaÅ›wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub zgÅ‚oszenia do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, 5. aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego oraz wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, opÅ‚at oraz skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub zaÅ›wiadczeÅ„, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawionych nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, 6. aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 7. aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 8. Wykaz osób i podmiotów, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 3 do oferty); Wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie aktualnych dokumentów poÅ›wiadczajÄ…cych posiadanie uprawnieÅ„, kwalifikacji i wyksztaÅ‚cenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; 9. Wykaz wykonanych projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczÄ™cia postÄ™powania (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 4 do oferty); Wymienione usÅ‚ugi muszÄ… być potwierdzone dokumentami (zaÅ‚Ä…cznikami ) z których wynika, że projekty te zostaÅ‚y wykonane z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… 10. Zatwierdzony przez WykonawcÄ™ projekt umowy (wg wzoru okreÅ›lonego w zaÅ‚Ä…czniku nr 5 do oferty);

III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

Dopuszcza siÄ™ możliwość dokonania zmian dotyczÄ…cych terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//pup.hajnowka.sisco.info
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok.4 i 19 w godzinach 8.00-15.30.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: 17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok.14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DYREKTOR

                                  Powiatowego UrzÄ™du Pracy

                              w Hajnówce

                                                                                                    Irena Wróblewska

 

Załączniki do pobrania: 2010-09-13 15:04:08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (153.00 kB)
2010-09-13 15:04:36 - Formularz oferty (41.50 kB)
2010-09-13 15:04:58 - Załacznik nr 1 (25.50 kB)
2010-09-13 15:05:12 - Załącznik nr 2 (38.50 kB)
2010-09-13 15:05:29 - Załącznik nr 3 (76.00 kB)
2010-09-13 15:05:43 - Załacznik nr 4 (30.50 kB)
2010-09-13 15:06:25 - Załącznik nr 5 (69.50 kB)
2010-09-22 14:33:04 - Wyjasnienia do SIWZ (26.50 kB)

Nazwa dokumentu: OgÅ‚oszenie o przetargu niegraniczonym na przeprowadzenie audytu legalnoÅ›ci oprogramowania wg standardÃłw BSA oraz audytu bezpieczeÅ„stwa informacji w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w HajnÃłwce
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13 15:02:35
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 15:02:35
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-22 14:33:10

Wersja do wydruku...

corner   corner