logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > luty > 2010-02-12
Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: "ABC działalności gospodarczej"

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. DziaÅ‚anie 6.1 Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie. PoddziaÅ‚anie 6.1.3 Poprawa zdolnoÅ›ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób bezrobotnych.
 
Projekt „Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…”
Hajnówka, dnia 12.02.2010r.
Ogłoszenie
 o przetargu NIEOGRANICZONYM
O WARTOÅšCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREÅšLONYCH W PRZEPISACH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEÅĆ PUBLICZNYCH 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, ogÅ‚asza przetarg nieograniczony na zorganizowanie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce pod nazwÄ…: ABC dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 
ZamawiajÄ…cy :
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A,
TELEFON: 0-85 682-96-10 lub 0-85 682-96-13, REGON: 050869093
               
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
Osoba do kontaktów: Lucyna Rybak tel. 0-85 682-96-13
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wedÅ‚ug Wspólnego SÅ‚ownika ZamówieÅ„ (CPV):
80500000-9 – usÅ‚ugi szkoleniowe
 
Rodzaj zamówienia: zorganizowanie i realizacja szkoleÅ„ dla osób bezrobotnych.         
 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
w terminie od 08 marca 2010r. do 31 marca 2010r. 
 
Warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speÅ‚niania tych warunków:
W postÄ™powaniu mogÄ… brać udziaÅ‚ wykonawcy speÅ‚niajÄ…cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 powyższej ustawy.                
Ocena speÅ‚niania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oÅ›wiadczeÅ„ lub dokumentów okreÅ›lonych w SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguÅ‚y „speÅ‚nia albo nie speÅ‚nia” z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.
 
Wykaz oÅ›wiadczeÅ„ lub dokumentów, jakie majÄ… dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia:
W celu potwierdzenia speÅ‚niania wymaganych warunków Wykonawcy obowiÄ…zani sÄ… zÅ‚ożyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty:
1.       OÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oÅ›wiadczenia zawartym w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 do SIWZ).
2.       WypeÅ‚nionÄ… i podpisanÄ… ofertÄ™ (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypeÅ‚nionym preliminarzem kursu (zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ) oraz oÅ›wiadczeniem(stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do SIWZ).
3.       Parafowany przez wykonawcÄ™ wzór umowy (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ).
4.       Aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru albo aktualne zaÅ›wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub zgÅ‚oszenia do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydajÄ…cy).
5.       Aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, lub, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub o wstrzymaniu w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert.
6.       Aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub, potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub o wstrzymaniu w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert.
7.       OÅ›wiadczenie wykonawcy o speÅ‚nianiu warunków okreÅ›lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych (na formularzu oÅ›wiadczenia zawartym w zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ).
8.       AktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert.
9.       AktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówieÅ„ publicznych, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert.
10.    Wykaz wykonanych usÅ‚ug szkoleniowych w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert (jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartoÅ›ci oraz dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzajÄ…cymi należyte ich wykonanie.
11.    ZaÅ›wiadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych.
12.    Informacje o warunkach lokalowych, miejscu przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (nazwa, adres), wyposażenie bazy szkoleniowej,
13.    Opis warunków technicznych i materiaÅ‚ów dydaktycznych niezbÄ™dnych do przeprowadzenia szkolenia wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 6 do SIWZ)
14.    Program szkolenia z wyszczególnieniem liczby godzin przewidzianych na poszczególne zagadnienia oraz liczby godzin przewidzianych na zajÄ™cia praktyczne (na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do SIWZ).
15.    Informacja o sposobie kontroli umiejÄ™tnoÅ›ci i wiedzy zdobytej przez sÅ‚uchaczy podczas szkolenia oraz rodzaju wydawanych dokumentów po zakoÅ„czeniu szkolenia.
16.    Charakterystyka i opis materiaÅ‚ów szkoleniowych, które otrzymujÄ… nieodpÅ‚atnie uczestnicy kursu.
17.    Wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ™ o podstawie do dysponowania tymi osobami.
18.    InformacjÄ™ na temat dziaÅ‚aÅ„ promocyjnych na rzecz zatrudnienia uczestników szkolenia.
19.    Do oferty szkolenia należy doÅ‚Ä…czyć wzór zaÅ›wiadczenia, Å›wiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego ukoÅ„czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
20.    Wykonawcy zagraniczni skÅ‚adajÄ… dokumenty wymagane ustawÄ… Prawo zamówieÅ„ publicznych.
 
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale VSIWZ należy zÅ‚ożyć w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez wykonawcÄ™.
Wykonawca, który nie zÅ‚oży wymaganych oÅ›wiadczeÅ„ lub dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ lub nie speÅ‚ni innych wymagaÅ„ okreÅ›lonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconÄ…, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.
 
Termin zwiÄ…zania ofertÄ…: 30 dni                 
 
SpecyfikacjÄ™ Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A,
pok. 17 w godz. 8.00-15.30 lub na stronie internetowej :http://pup.hajnowka.sisco.info/.
 
Miejsce składania ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 14      
 
Termin składania ofert:
 Do dnia 25.02.2010r. do godz. 8.00
 
Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 13
 
Termin otwarcia ofert:
25.02.2010r. godz. 8.10
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100 %        
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
Inne istotne informacje:
Nie dopuszcza siÄ™ skÅ‚adania ofert częściowych i wariantowych.                         
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
ZamawiajÄ…cy nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
ZamawiajÄ…cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ZamawiajÄ…cy nie przewiduje zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych.
Dopuszcza siÄ™ możliwość dokonania zmian dotyczÄ…cych terminu realizacji zamówienia oraz liczby skierowanych bezrobotnych w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 
 
          ZastÄ™pca Dyrektora
                                                                                                                                                  Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                                                                                               w Hajnówce
                                                                                                                                                           Marek Roszczenko
 
 
 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-02-12 13:33:15 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (374.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na przeprowadzenie szkolenia: "ABC działalności gospodarczej"
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 13:30:29
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 13:30:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-12 13:33:26

Wersja do wydruku...

corner   corner