logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2013 > wrzesień > 2013-09-05
Zaproszenie do składania ofert na dostawę, wdrożenie, przeszkolenie użytkowników i utrzymanie platformy komunikacyjnej

POWIATOWY URZÄ„D PRACY W HAJNÓWCE                                                  Hajnówka, 05.09.2013

                    17-200 HAJNÓWKA  

       ul. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego 10A

         

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A

          

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o wartoÅ›ci szacunkowej poniżej14 000 Euro.

PostÄ™powanie nie podlega ustawie z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. – PRAWO ZAMÓWIEÅĆ PUBLICZNYCH ( art. 4 ust. 8 )

Przedmiotem zapytania jest :

dostawa, wdrożenie, przeszkolenie użytkowników i utrzymanie platformy komunikacyjnej pozwalajÄ…cej na dwukierunkowÄ… wymianÄ™ informacji drogÄ… elektronicznÄ… pomiÄ™dzy Powiatowym UrzÄ™dem Pracy w Hajnówce a jednostkami organizacyjnymi pomocy spoÅ‚ecznej                 i jednostkami organizacyjnymi obsÅ‚ugujÄ…cymi Å›wiadczenia rodzinne

 

SzczegóÅ‚owy opis przedmiotu zamówienia:

Platforma komunikacyjna powinna posiadać następujące funkcjonalności:

 1. Zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy
  a jednostkami organizacyjnymi pomocy spoÅ‚ecznej, jednostkami organizacyjnymi obsÅ‚ugujÄ…cymi Å›wiadczenia rodzinne lub innymi podmiotami, która powinna być realizowana w dwóch trybach:
  1. Automatycznej wymiany danych w postaci elektronicznej. Informacje o beneficjencie powinny być udostÄ™pnione po podaniu przez użytkownika koÅ„cowego danych jednoznacznie identyfikujÄ…cych beneficjenta, podstawy prawnej upoważniajÄ…cej            do pozyskania danych, wskazania przeznaczenia dla udostÄ™pnionych danych, oznaczenia lub nazwy zbioru, z którego maja być udostÄ™pnione dane oraz zakresu informacji żądanych ze zbioru,
  2. Za pomocÄ… wniosków i zaÅ›wiadczeÅ„ generowanych automatycznie przez platformÄ™, zgodnie z ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaÅ‚alnoÅ›ci podmiotów realizujÄ…cych zadania publiczne. Zarówno wnioski jak i zaÅ›wiadczenia powinny być możliwe do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym                    za pomocÄ… ważnego kwalifikowanego certyfikatu użytkownika koÅ„cowego.

 

 1. Zapewnienie możliwoÅ›ci definicji/edycji szablonów dokumentów (np. wniosków zaÅ›wiadczeÅ„ itp.) Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników koÅ„cowych.

 

 1. Zapewnienie możliwoÅ›ci konfiguracji zakresu danych o beneficjencie, które powinny być udostÄ™pnianie w ramach platformy dla poszczególnych urzÄ™dów i grup użytkowników koÅ„cowych.

 

 1. Zapewnienie interfejsów komunikacyjnych, funkcjonujÄ…cych w oparciu o standard XML, umożliwiajÄ…cych przesyÅ‚anie danych z/do systemów dziedzinowych powiatowego urzÄ™du pracy jednostek organizacyjnych pomocy spoÅ‚ecznej, jednostek organizacyjnych obsÅ‚ugujÄ…cych Å›wiadczenia rodzinne lub innych podmiotów.

 

 1. Zapewnienie możliwoÅ›ci jednoczesnego przetwarzania kilku zbiorów osobowych należących do różnych administratorów danych osobowych (powiatowego urzÄ™du pracy, jednostek organizacyjnych pomocy spoÅ‚ecznej, jednostek organizacyjnych obsÅ‚ugujÄ…cych Å›wiadczenia rodzinne lub innych podmiotów). Platforma powinna umożliwiać funkcjonowanie                         w architekturze rozproszonej tak, aby bazy danych osobowych poszczególnych urzÄ™dów byÅ‚y od siebie logicznie i fizycznie odseparowane oraz byÅ‚y możliwe do fizycznego przetrzymywania w obrÄ™bie odpowiednich urzÄ™dów bÄ™dÄ…cy ich administratorami danych osobowych lub podmiotami przez nie upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. DostÄ™p do danych osobowych poprzez platformÄ™ powinien być nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególnoÅ›ci powinien istnieć mechanizm umożliwiajÄ…cych identyfikacje użytkownika koÅ„cowego uzyskujÄ…cego dane osobowe ich zakres, datÄ™ i cel ich pozyskania.

 

 1. Zapewnienie możliwoÅ›ci rejestracji zdarzeÅ„ systemowych zwiÄ…zanych z logowaniem, wylogowaniem, próba zalogowania po podaniu bÅ‚Ä™dnego hasÅ‚a, zmiana hasÅ‚a, blokowaniem oraz odblokowaniem użytkownika koÅ„cowego w platformie,

 

 1. Platforma powinna funkcjonować wyÅ‚Ä…cznie w oparciu o dane beneficjentów pochodzÄ…ce
  z systemów dziedzinowych powiatowego urzÄ™du pracy i jednostki organizacyjne pomocy spoÅ‚ecznej, jednostek organizacyjnych obsÅ‚ugujÄ…cych Å›wiadczenia rodzinne lub innych podmiotów. Nie powinna umożliwiać dodawania, edycji lub usuwania danych beneficjentów.

 

Zakres danych o beneficjencie powiatowego urzÄ™du pracy, który powinien być możliwy                 do udostÄ™pniania przez platformÄ™:

 

 1. Dane osoby, od kiedy, do kiedy, jakie świadczenia i zasiłki ma przyznane i jakie pobrała, czy jest skreślona z ewidencji:
  1. Dane osobowe:
   1. Nazwisko i imiÄ™,
   2. PESEL,
   3. Data urodzenia,
   4. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
   5. Płeć,
   6. Stan cywilny,
   7. Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu,
  2. Okresy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy:
   1. Data początkowa i końcowa,
   2. Status osoby na rynku pracy (bezrobotny, poszukujÄ…cy pracy),
  3. Przyznane świadczenie i zasiłki w powiatowym urzędzie pracy:
   1. Nazwa świadczenie/zasiłku,
   2. Data początkowa i końcowa,
  4. Zasiłki pobierane w powiatowym urzędzie pracy:
   1. Data początkowa i końcowa,
   2. Wysokość zasiłku brutto i netto,
  5. Inne świadczenie pobierane w powiatowym urzędzie pracy:
   1. Data początkowa i końcowa,
   2. Wysokość świadczenie brutto i netto,
 2. Szkolenia proponowane osobie wraz z informacja o ewentualnej odmowie
  1. Data przedłożenia propozycji,
  2. Czy propozycja przyjęta,
  3. Czy odmowa uzasadniona,
  4. Proponowane szkolenie.
 3. Szkolenia odbyte przez osobÄ™:
  1. Data skierowania,
  2. Zakres tematyczny szkolenia,
  3. Sposób zakoÅ„czenia szkolenia (ukoÅ„czone, przerwane, w trakcie),
  4. Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 4. Praca proponowana osobie wraz z informacjÄ… o ewentualnej odmowie:
  1. Data przedłożenia propozycji,
  2. Czy propozycja przyjęta,
  3. Czy odmowa uzasadniona,
  4. Proponowane stanowisko,
  5. Rodzaj propozycji.
 5. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osoby:
  1. Posiadane wykształcenia:
   1. Rodzaj wykształcenia,
  2. Zawody wyuczone i wykonywane:
   1. Nazwa zawodu,
   2. Informacja o tym, czy jest to zawód wyuczony czy wykonywany,
  3. Posiadane uprawnienia:
   1. Nazwa uprawnienia,
  4. Znajomość jÄ™zyków obcych:
   1. Nazwa języka obcego,
   2. Stopień znajomości języka w mowie, piśmie i czytaniu,
  5. Posiadane umiejętności:
   1. Nazwa umiejętności,
 6. Historia kontaktów osoby z urzÄ™dem oraz jego zaplanowane wizyty w urzÄ™dzie:
  1. Rodzaj wizyty w urzędzie,
  2. Miejsce w urzędzie, gdzie należy (należało) stawić się na wizytę,
  3. Data planowanej i faktycznie odbytej wizyty,
 7. Historia zatrudnienia:
  1. Rodzaj zatrudnienia,
  2. Data początkowa i końcowa,
  3. Nazwa pracodawcy zatrudniajÄ…cego osobÄ™,
  4. Zawód jaki wykonuje osoba zatrudniona,
  5. Stanowisko
 8. Historia statusów osoby w powiatowym urzÄ™dzie pracy:
  1. Data zmiany statusu osoby w powiatowym urzędzie pracy,
  2. Rodzaj, typ i opis statusu.

 

Zakres danych o beneficjencie jednostki organizacyjnej pomocy spoÅ‚ecznej, który powinien być możliwy do udostÄ™pniania przez platformÄ™:

 

 1. Dane osobowe:
  1. Nazwisko i imiÄ™,
  2. PESEL,
  3. Data urodzenia,
  4. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
  5. Płeć,
  6. Stan cywilny,
  7. Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu,
 2. Informacje ogólne o osobie:
  1. Czy osoba jest zarejestrowana w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
  2. Status osoby w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 3. Przyznane i pobrane świadczenie, zasiłki:
  1. Nazwa świadczenie/zasiłku,
  2. Data początkowa i końcowa,
  3. Wysokość świadczenie/zasiłku brutto i netto.

 

Zakres danych o beneficjencie jednostki organizacyjnej obsÅ‚ugujÄ…cej Å›wiadczenie rodzinne, który powinien być możliwy do udostÄ™pniania przez platformÄ™:

 

 1. Dane osobowe podmiotu decyzji oraz dzieci, na które przyznano Å›wiadczenie
  1. Dane osobowe podmiotu decyzji administracyjnej:
   1. Nazwisko i imiÄ™,
   2. PESEL,
   3. Data urodzenia,
   4. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
   5. Płeć,
   6. Stan cywilny,
   7. Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu,
  2. Dane dzieci, na które przyznano Å›wiadczenie:
   1. Nazwisko i imiÄ™,
   2. PESEL,
   3. Data urodzenia,
   4. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
   5. Płeć,
   6. Stan cywilny,
   7. Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu,
 2. Dane o przyznanych świadczeniach:
  1. Rodzaj świadczenie,
  2. Data początkowa i końcowa,
  3. Wysokość świadczenie
 3. Dane o wypłaconych świadczeniach:
  1. Rodzaj świadczenie,
  2. Data wypłaty,
  3. Wysokość świadczenie.

 

Wymagania dotyczÄ…ce platformy:

Platforma komunikacyjna udostÄ™pniona bÄ™dzie przez wykonawcÄ™ na zasadzie usÅ‚ugi (SaaS).                W zwiÄ…zku z tym wykonawca odpowiada za zapewnienie sprzÄ™tu komputerowego oraz bieżące administrowanie rozwiÄ…zaniem. W urzÄ™dach powinny być zainstalowane tylko tzw. moduÅ‚y zasilajÄ…ce sÅ‚użące do przesyÅ‚ania danych z systemów dziedzinowych do platformy komunikacyjnej. Wykonawca odpowiada również za zapewnienie odpowiedniego poziomu dostÄ™pnoÅ›ci do platformy komunikacyjnej, bieżące aktualizacje danych z wszystkich wspóÅ‚pracujÄ…cych urzÄ™dów oraz administrowanie platformÄ….

 

Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić:

 • Å‚Ä…cza oraz infrastrukturÄ™ sprzÄ™towÄ… i sieciowÄ… niezbÄ™dnÄ… do Å›wiadczenia usÅ‚ugi w ramach dwustronnej wymiany beneficjentów,
 • wykonanie instalacji poprawek oraz aktualizacji do nowych wersji oprogramowania,
 • zapewnienie możliwoÅ›ci administrowania oprogramowaniem systemowym, narzÄ™dziowym                i aplikacyjnym oraz jego pielÄ™gnowanie, w tym tworzenie kopii bezpieczeÅ„stwa na wypadek awarii,
 • możliwoÅ›ci korzystania z usÅ‚ugi pomocy w zakresie zgÅ‚aszania, analizy, diagnozowania                    i rozwiÄ…zywania problemów.

 

Lista jednostek oraz liczba użytkowników koÅ„cowych platformy komunikacyjnej

1 – pup

2  - mops

7 – gops

 

Ogólna liczba użytkowników- maksymalnie 29

 

Termin realizacji:

Wdrożenie platformy komunikacyjnej oraz przeszkolenie użytkowników koÅ„cowych 29.11.2013r.

 

Utrzymanie platformy:

Wykonawca powinien uwzglÄ™dnić w caÅ‚kowitym koszcie przedmiotu zamówienia : koszt dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej                   do dnia 31.12.2014.  (ZaÅ‚Ä…cznik 1: Oferta na platformÄ™ komunikacyjnÄ…)

 

Wykonawca skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ powinien mieć doÅ›wiadczenie w wykonaniu tego typu usÅ‚ug,                    tj. wykonane co najmniej 3 prawidÅ‚owo zrealizowane podobne zamówienia w ostatnich 2 latach  i doÅ‚Ä…czyć do oferty rekomendacje.

 

Wykonawca powinien udostępnić wersję testową platformy komunikacyjnej i dołączyć dokumentację użytkownika.

 

Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ udzielać bezpÅ‚atnie i niezwÅ‚ocznie odpowiedzi na pytania użytkowników zwiÄ…zane z bieżąca eksploatacja platformy komunikacyjnej zadawane                           za poÅ›rednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz portalu obsÅ‚ugi udostÄ™pnionego przez WykonawcÄ™.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) wysÅ‚ać pocztÄ… na adres:     Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce,
                                               ul. PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200  Hajnówka

b) w sekretariacie Powiatowy UrzÄ…d Pracy pok. 14,

 

w terminie do 19.09.2013 r. do godz. 800. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego.

 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

 1. Termin rozpatrzenia oferty: 20.09.2013 r.

 

 1. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Bilkiewicz,  tel. 85 682 96 16

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferenta. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

 

Kryteria oceny ofert i ich waga: cena – waga 100 %

 

 

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy kompleksowej realizacji zamówienia (podatek VAT, transport/koszt wysyÅ‚ki, szkolenie, instalacja, wdrożenie itp.). Wykonawca zobowiÄ…zany jest do podania caÅ‚kowitej ceny zamówienia, wyliczonej                    do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i sÅ‚ownie w zÅ‚otych polskich.

 1. ProtokóÅ‚ z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogÅ‚oszony na stronie internetowej PUP

 http://pup.hajnowka.sisco.info/

 

 

 

Załączniki:

Zał. 1 Formularz oferty

 

 

 

                                               Z poważaniem

 

                                                                                    DYREKTOR

            Powiatowego UrzÄ™du Pracy

                       w Hajnówce

 

                   Irena Wróblewska

 

 

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu o udzielenie zamÃłwienia o wartoÅ›ci szacunkowej poniżej 14000 Euro na dostawÄ™, wdrożenie, przeszkolenie urzytkownikÃłw i utrzymanie platformy komuni
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-09-05 14:05:40
Data udostępnienia informacji: 2013-09-05 14:05:40
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-05 14:32:25

Wersja do wydruku...

corner   corner