logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCHH W 2009 ROKU
                                       
 
MiesiÄ…c OgóÅ‚em Kobiety Z pra-wem do zasiÅ‚ku Zwol-nione z przy-czyn zakÅ‚adu pracy Zamiesz-kali na wsi Osoby w okr. do 12 mies. od ukoÅ„. nauki Cudzo-ziemcy Do 25 r. życia Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia DÅ‚ugo-trwale bezr. Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka Powy-żej 50 r. zycia Bez kwalifi-kacji zawodo-wych Bez doÅ›wiadczenia zawodo-wego Bez wyksztaÅ‚cenia Å›rednie-go Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia NiepeÅ‚nosprawni Stopa bezrobocia
Styczeń 2007 999 421 104 878 100 4 357 34 857 168 519 616 473 1155 181 45 113 9,4
Luty 2098 969 453 113 913 87 6 375 24 836 161 530 627 470 1197 173 53 114 9,7
Marzec 2156 959 521 216 929 70 10 345 19 825 160 560 632 432 1251 180 56 116  
KwiecieÅ„                                      
Maj                                      
Czerwiec                                      
Lipiec                                      
SierpieÅ„                                      
WrzesieÅ„                                      
Październik                                      
Listopad                                      
GrudzieÅ„                                      
                                       
                                       
                                       

 

                               
Wyszczególnienie MIESIÄ„C
  I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Bezrobotni zarejestrowani 400 259 306                  
z tego po raz pierwszy 66 64 77                  
po raz kolejny 334 195 229                  
kobiety 197 87 120                  
z prawem do zasiÅ‚ku 139 78 112                  
poprzednio pracujÄ…cy 341 220 262                  
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚. pracy 40 15 41                  
dotychczas nie pracujÄ…cy 59 39 44                  
zamieszkali na wsi 164 100 126                  
w tym posiadajacy gospodarstwo 29 13 19                  
osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 28 25 16                  
cudzoziemcy 1 2 4                  
do 25r. życia 86 68 73                  
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 7 8 7                  
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 118 42 62                  
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 21 6 13                  
powyżej 50 roku życia  76 44 69                  
bez kwalifikacji zawodowych  113 59 84                  
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 78 61 69                  
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 243 120 164                  
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 35 12 23                  
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  10 8 7                  
niepeÅ‚nosprawni  18 11 11                  
Osoby wyÅ‚Ä…czone z ewidencji bezrobotnych 121 168 248                  
z tego kobiety 56 117 130                  
zamieszkali na wsi 51 65 110                  
do 25 r. życia 28 43 101                  
powyżej 50 roku życia  25 33 39                  
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 45 63 73                  
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em 51 38 77                  
  niesubsydiowanej 41 33 40                  
z tego kobiety 20 22 17                  
zamieszkali na wsi 17 15 18                  
do 25r. życia 9 4 14                  
powyżej 50 roku życia 7 0 4                  
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 15 7 7                  
subsydiowanej 10 5 37                  
z tego kobiety 8 2 22                  
zamieszkali na wsi 6 1 21                  
do 25r. życia 3 1 2                  
powyżej 50 roku życia 2 0 12                  
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 6 2 17                  
z pracy subsydiowanej prac interwencyjnych  10 5 29                  
robót publicznych  0 0 0                  
podjÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej  0 0 8                  
podjÄ™cia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0                  
inne 0 0 0                  
poprzednio pracujÄ…cy 44 35 67                  
w tym zwolnione z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy 6 0 4                  
dotychczas nie pracujÄ…cy 7 3 10                  
zamieszkali na wsi 23 16 39                  
w tym posiadajacy gospodarstwo rolne 6 3 15                  
osoby do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki 5 2 6                  
cudzoziemcy  0 0 0                  
do 25 roku życia  12 5 16                  
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ…, do 27 roku życia  3 0 2                  
dÅ‚ugotrwale bezrobotne  21 9 24                  
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  0 2 4                  
powyżej 50 roku życia  9 0 16                  
bez kwalifikacji zawodowych  10 4 18                  
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 9 3 18                  
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 16 22 40                  
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 3 8 3                  
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  0 1 1                  
niepeÅ‚nosprawni  1 0 5                  
  rozpoczÄ™cia szkolenia  0 0 1                  
rozpoczÄ™cia stażu  14 35 35                  
rozpoczÄ™cia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 8 2 0                  
rozpoczÄ™cia pracy spoÅ‚ecznie użytecznej  0 31 23                  
rozpoczÄ™cie uczestnictwa w zajÄ™ciach Centrum Integracji SpoÅ‚ecznej 0 0 0                  
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjÄ™cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 4 4 8                  
niepotwierdzenia gotowoÅ›ci do pracy 34 33 86                  
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 11 7                  
podjÄ™cia nauki  0 0 0                  
ukoÅ„czenia 60/65 lat 0 0 1                  
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 1 2                  
nabycia praw do Å›wiadczenia przedemerytalnego 2 6 4                  
innych 2 7 4                  
Oferty pracy zgÅ‚oszone w m-cu sprawozdawczym 71 101 134                  
z tego pracy subsydiowanej 34 78 90                  
z sektora publicznego 51 74 98                  
Oferty pracy w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 31 26 42                  
Bezrobotni wg stanu w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 2007 2098 2156                  
  kobiety 999 969 959                  
z prawem do zasiÅ‚ku 421 453 521                  
poprzednio pracujÄ…cy 1634 1739 1834                  
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy 104 113 148                  
dotychczas nie pracujÄ…ce 373 359 322                  
zamieszkali na wsi 878 913 929                  
w tym  posiadajacy gospodarstwo rolne 196 203 196                  
  osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 100 87 70                  
  cudzoziemcy 4 6 10                  
  do 25r. życia 357 375 345                  
  które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 34 24 19                  
  dÅ‚ugotrwale bezrobotne 857 836 825                  
  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 168 161 160                  
  powyżej 50 roku życia  519 530 560                  
  bez kwalifikacji zawodowych  616 627 632                  
  bez doÅ›wiadczenia zawodowego 473 470 432                  
  bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 1155 1197 1251                  
  samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 181 173 180                  
  które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  45 53 56                  
  niepeÅ‚nosprawni  113 114 116                  
Osoby poszukujÄ…ce pracy 46 47 47                  
w tym kobiety 23 23 23                  
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu 22 23 22                  
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku 2 2 0                  
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu 0 0 0                  
W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS 0 34 51                  
Oferty z ogóÅ‚em staże 0 4 0                  
miejsca przygotowania zawodowego 1 0 0                  
prace spoÅ‚ecznie użyteczne 0 0 0                  
dla niepeÅ‚nosprawnych 0 0 2                  
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od ukoÅ„czenia nauki 0 0 0                  

 

 

STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 ROKU
                           
                           
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 357 376 345                  
25-34 547 576 610                  
35-44 325 345 362                  
45-54 572 584 607                  
55-59 177 185 195                  
60-64 lata 29 32 37                  
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 182 184 184                  
policealne i Å›r. zaw. 438 478 489                  
Å›rednie ogólnokszt. 232 239 232                  
zasadnicze 519 532 566                  
gimnazjalne i poniżej 636 665 685                  
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 372 398 395                  
1-5 435 473 504                  
5-10 216 233 251                  
10-20 289 302 311                  
20-30 232 237 259                  
30 lat i wiÄ™cej 90 96 114                  
bez stażu 373 359 322                  
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 348 261 300                  
1-3 539 623 546                  
3-6 371 444 526                  
6-12 281 296 304                  
12-24 233 248 253                  
pow. 24 235 226 227                  
OgóÅ‚em 2007 2098 2156                  
                           

 

STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 ROKU
                           
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 195 195 166                  
25-34 307 298 308                  
35-44 164 162 166                  
45-54 288 268 275                  
55-59 45 46 44                  
60-64 lata 0 0 0                  
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 105 97 97                  
policealne i Å›r. zaw. 263 270 259                  
Å›rednie ogólnokszt. 160 162 153                  
zasadnicze 201 186 189                  
gimnazjalne i poniżej 270 254 261                  
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 223 225 214                  
1-5 194 191 208                  
5-10 105 105 108                  
10-20 124 122 124                  
20-30 86 82 87                  
30 lat i wiÄ™cej 27 27 32                  
bez stażu 240 217 186                  
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 162 87 116                  
1-3 248 282 223                  
3-6 175 193 221                  
6-12 139 137 130                  
12-24 128 132 129                  
pow. 24 147 138 140                  
OgóÅ‚em 999 969 959                  
                           

 

 

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-03 10:01:54

Wersja do wydruku...

corner   corner