logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCHH W 2009 ROKU
 
MiesiÄ…c OgóÅ‚em Kobiety Z pra-wem do zasiÅ‚ku Zwol-nione z przy-czyn zakÅ‚adu pracy Zamiesz-kali na wsi Osoby w okr. do 12 mies. od ukoÅ„. nauki Cudzo-ziemcy Do 25 r. życia Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia DÅ‚ugo-trwale bezr. Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka Powy-żej 50 r. zycia Bez kwalifi-kacji zawodo-wych Bez doÅ›wiadczenia zawodo-wego Bez wyksztaÅ‚cenia Å›rednie-go Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia NiepeÅ‚nosprawni Stopa bezrobocia
StyczeÅ„ 2007 999 421 104 878 100 4 357 34 857 168 519 616 473 1155 181 45 113  
Luty                                      
Marzec                                      
KwiecieÅ„                                      
Maj                                      
Czerwiec                                      
Lipiec                                      
SierpieÅ„                                      
WrzesieÅ„                                      
Październik                                      
Listopad                                      
GrudzieÅ„                                      

 

 

Wyszczególnienie MIESIÄ„C
  I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Bezrobotni zarejestrowani 400                      
z tego po raz pierwszy 66                      
po raz kolejny 334                      
kobiety 197                      
z prawem do zasiÅ‚ku 139                      
poprzednio pracujÄ…cy 341                      
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚. pracy 40                      
dotychczas nie pracujÄ…cy 59                      
zamieszkali na wsi 164                      
w tym posiadajacy gospodarstwo 29                      
osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 28                      
cudzoziemcy 1                      
do 25r. życia 86                      
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 7                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 118                      
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 21                      
powyżej 50 roku życia  76                      
bez kwalifikacji zawodowych  113                      
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 78                      
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 243                      
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 35                      
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  10                      
niepeÅ‚nosprawni  18                      
Osoby wyÅ‚Ä…czone z ewidencji bezrobotnych 121                      
z tego kobiety 56                      
zamieszkali na wsi 51                      
do 25 r. życia 28                      
powyżej 50 roku życia  25                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 45                      
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em 51                      
  niesubsydiowanej 41                      
z tego kobiety 20                      
zamieszkali na wsi 17                      
do 25r. życia 9                      
powyżej 50 roku życia 7                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 15                      
subsydiowanej 10                      
z tego kobiety 8                      
zamieszkali na wsi 6                      
do 25r. życia 3                      
powyżej 50 roku życia 2                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne 6                      
z pracy subsydiowanej prac interwencyjnych  10                      
robót publicznych  0                      
podjÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej  0                      
podjÄ™cia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0                      
inne 0                      
poprzednio pracujÄ…cy 44                      
w tym zwolnione z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy 6                      
dotychczas nie pracujÄ…cy 7                      
zamieszkali na wsi 23                      
w tym posiadajacy gospodarstwo rolne 6                      
osoby do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki 5                      
cudzoziemcy  0                      
do 25 roku życia  12                      
które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ…, do 27 roku życia  3                      
dÅ‚ugotrwale bezrobotne  21                      
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  0                      
powyżej 50 roku życia  9                      
bez kwalifikacji zawodowych  10                      
bez doÅ›wiadczenia zawodowego 9                      
bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 16                      
samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 3                      
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  0                      
niepeÅ‚nosprawni  1                      
  rozpoczÄ™cia szkolenia  0                      
rozpoczÄ™cia stażu  14                      
rozpoczÄ™cia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 8                      
rozpoczÄ™cia pracy spoÅ‚ecznie użytecznej  0                      
rozpoczÄ™cie uczestnictwa w zajÄ™ciach Centrum Integracji SpoÅ‚ecznej 0                      
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjÄ™cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 4                      
niepotwierdzenia gotowoÅ›ci do pracy 34                      
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6                      
podjÄ™cia nauki  0                      
ukoÅ„czenia 60/65 lat 0                      
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0                      
nabycia praw do Å›wiadczenia przedemerytalnego 2                      
innych 2                      
Oferty pracy zgÅ‚oszone w m-cu sprawozdawczym 71                      
z tego pracy subsydiowanej 34                      
z sektora publicznego 51                      
Oferty pracy w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 31                      
Bezrobotni wg stanu w koÅ„cu m-ca sprawozdawczego 2007                      
  kobiety 999                      
z prawem do zasiÅ‚ku 421                      
poprzednio pracujÄ…cy 1634                      
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy 104                      
dotychczas nie pracujÄ…ce 373                      
zamieszkali na wsi 878                      
w tym  posiadajacy gospodarstwo rolne 196                      
  osoby do 12 mies. od dnia ukonczenia nauki 100                      
  cudzoziemcy 4                      
  do 25r. życia 357                      
  które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ do 27r. życia 34                      
  dÅ‚ugotrwale bezrobotne 857                      
  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 168                      
  powyżej 50 roku życia  519                      
  bez kwalifikacji zawodowych  616                      
  bez doÅ›wiadczenia zawodowego 473                      
  bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego 1155                      
  samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 181                      
  które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia  45                      
  niepeÅ‚nosprawni  113                      
Osoby poszukujÄ…ce pracy 46                      
w tym kobiety 23                      
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu 22                      
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku 2                      
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu 0                      
W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS 0                      
Oferty z ogóÅ‚em staże 0                      
miejsca przygotowania zawodowego 1                      
prace spoÅ‚ecznie użyteczne 0                      
dla niepeÅ‚nosprawnych 0                      
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od ukoÅ„czenia nauki 0                      

 

STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 ROKU
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 357                      
25-34 547                      
35-44 325                      
45-54 572                      
55-59 177                      
60-64 lata 29                      
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 182                      
policealne i Å›r. zaw. 438                      
Å›rednie ogólnokszt. 232                      
zasadnicze 519                      
gimnazjalne i poniżej 636                      
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 372                      
1-5 435                      
5-10 216                      
10-20 289                      
20-30 232                      
30 lat i wiÄ™cej 90                      
bez stażu 373                      
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 348                      
1-3 539                      
3-6 371                      
6-12 281                      
12-24 233                      
pow. 24 235                      
OgóÅ‚em 2007                      

 

STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 ROKU
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wiek 18-24 195                      
25-34 307                      
35-44 164                      
45-54 288                      
55-59 45                      
60-64 lata 0                      
WyksztaÅ‚-cenie wyższe 105                      
policealne i Å›r. zaw. 263                      
Å›rednie ogólnokszt. 160                      
zasadnicze 201                      
gimnazjalne i poniżej 270                      
Staż pracy ogóÅ‚em do 1 roku 223                      
1-5 194                      
5-10 105                      
10-20 124                      
20-30 86                      
30 lat i wiÄ™cej 27                      
bez stażu 240                      
Czas pozost. bez pracy w mies. do 1 roku 162                      
1-3 248                      
3-6 175                      
6-12 139                      
12-24 128                      
pow. 24 147                      
OgóÅ‚em 999                      

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 13:12:16

Wersja do wydruku...

corner   corner