logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
 
 
 
 
           INFORMACJA O NABORZE
                                     DO SŁUÅ»BY WIÄśZIENNEJ  
 Nazwa zawodu/stanowiska:
MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
 
Wyższe humanistyczne z tytułem magistra
 
Inne
PosiadajÄ…ca obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do sÅ‚użby wojskowej, korzystajÄ…ca z peÅ‚ni praw publicznych, która daje rÄ™kojmiÄ™ prawidÅ‚owego wykonywania powierzonych zadaÅ„, która nie byÅ‚a skazana prawomocnym wyrokiem sÄ…du za przestÄ™pstwo umyÅ›lne lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe albo wobec której nie zostaÅ‚ wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzajÄ…cy postÄ™powanie karne o takie przestÄ™pstwo, a także nie toczy siÄ™ przeciwko niej postÄ™powanie karne o takie przestÄ™pstwo, dajÄ…ca rÄ™kojmiÄ™ zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okreÅ›lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadajÄ…ca zdolność fizycznÄ… i psychicznÄ… do peÅ‚nienia sÅ‚użby
 Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty
Pisemne podanie o przyjÄ™cie do sÅ‚użby, wypeÅ‚niona ankieta personalna (zaÅ‚Ä…cznik Nr 1 RozporzÄ…dzenie MS z dnia 20.09.2010r. w sprawie postÄ™powania kwalifikacyjnego do SÅ‚użby wiÄ™ziennej (Dz.U.Nr 186, poz. 1247), Å›wiadectwo pracy lub sÅ‚użby (kserokopie), dokumenty potwierdzajÄ…ce posiadane wyksztaÅ‚cenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie), wypeÅ‚niona ankieta bezpieczeÅ„stwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub aktualne poÅ›wiadczenie bezpieczeÅ„stwa osobowego, zaÅ›wiadczenie lekarskie stwierdzajÄ…ce zdolność doprzystÄ…pienia do testu sprawnoÅ›ci fizycznej, aktualny odpis skrócony aktu urodzenia wÅ‚asny, małżonka, dzieci (kserokopie), kserokopia książeczki wojskowej, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjÄ™cia kandydata w formacie do dowodu osobistego
Dane kontaktowe pracodawcy, termin i miejsce skÅ‚adania dokumentów:
Areszt Åšledczy w Hajnówce ul. Warszawska 67
tel: 085 683 20 07 wew. 125 w godz. 8.00 – 15.00 od dnia 26.10.2010r. do dnia 29.10.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SUSZARNIOWY DREWNA/SUSZARNICZKA
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
- min. średnie
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony
System pracy
6.00 – 18.00; 18.00 – 6.00
Wynagrodzenie
1500zł. netto
Miejsce pracy   
 Hajnówka
Dane pracodawcy
Parkiet Hajnówka 17 – 200 Hajnówka
ul. 3 Maja 51 tel: 509 929 048; 785 042 530
22.10.2010r.
 

 

 

 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-   zasadnicze zawodowe, Å›rednie, umiejÄ™tność sprzedaży bezpoÅ›redniej
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie + skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne                                                                                                                                                                                                                       
System pracy
9.00 – 17.00
Wynagrodzenie
 2000 zÅ‚. netto
Miejsce pracy   
 Hajnówka
Dane pracodawcy
Wiera Bilkiewicz UsÅ‚ugi – Handel – Promocja
17 – 200 Hajnówka ul. ZajÄ™cza 34
tel: 791 031 568
 
 
 
22.10.2010r.
 
 
 
INFORMACJA O NABORZE NA FUNKCJONARIUSZY
SŁUÅ»BY WIÄśZIENNEJ
Nazwa zawodu/stanowiska:
Strażnik działu ochrony
Wymagania pracodawcy:
Wymagania:
 wyksztaÅ‚cenie co najmniej Å›rednie
 Dodatkowe informacje:
Termin skÅ‚adania dokumentów:
 Do 27.10.2010r.
Miejsce pracy:
 Czerwony Bór
Kontakt z pracodawcÄ…:
Zakład Karny w Czerwonym Borze
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
Tel. 86 215 35 83
                    20.10.2010 r.
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • OPERATOR TAÅšMÓWKI
(operator pilarek do pozyskiwania tarcicy)
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez znaczenia
- umiejÄ™tnoÅ›ci praktyczne operatora taÅ›mówki
- doświadczenie zawodowe
Wymagane dokumenty:
- CV
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas nieokreślony
System pracy
-  jedna zmiana od 07:00  do 15:00
Wynagrodzenie
-  1317,- zÅ‚  brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Elżbieta Beata Poleszuk
 Teremiski 6     17-230 BiaÅ‚owieża
Tel.  606-463-544 lub 606-463-844
13.10.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPRZEDAWCA - KASJER
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  wskazane min. Å›rednie, obsÅ‚uga kasy fiskalnej
Inne
- doświadczenie w handlu
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie + skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne                                                                                                                                                                                                                      
System pracy
9.00 – 16.00
Wynagrodzenie
ok.  2500zÅ‚. netto
Miejsce pracy   
 Hajnówka ul. 3 Maja
Dane pracodawcy
Firma Handlowo-UsÅ‚ugowa 26 – 500 SzydÅ‚owiec ul. Kochanowskiego Tel: 604 086 892
13.10.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
Wymagania pracodawcy:
uprawnienia
-  operator wózka jezdniowego
Inne
- doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony                                                                                                                                                                                                                         
System pracy
8.00 – 16.00
Wynagrodzenie
min.  2000 zÅ‚. netto
Miejsce pracy   
 Stacja PKP Siemianówka
Dane pracodawcy
PrzedsiÄ™biorstwo Wielobranżowe ,,Altrans’’
15 – 057 BiaÅ‚ystok ul. Chrobrego 3A/9
tel; 502 283 355
13.10.2010r.
 
 
 

OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KELNER
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe
-
-
Wymagane dokumenty:
- CV
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas określony
System pracy
- inne
Wynagrodzenie
-  1500,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Laguna” Anetta Lewczuk i Andrzej Lewczuk
   17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 26
   Tel. 604-611-347

13.10.2010r.
 

OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KUCHARZ, POMOC KUCHENNA
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez znaczenia
-
- doświadczenie zawodowe
Wymagane dokumenty:
- CV
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas określony
System pracy
- inne
Wynagrodzenie
-  1500,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Laguna” Anetta Lewczuk i Andrzej Lewczuk
   17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 26
   Tel. 604-611-347

13.10.2010r.
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ROBOTNIK DROGOWY, BUDOWLANY
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™  na czas okreÅ›lony (2 m-ce)                                                                                                                                                                                                                          
System pracy
7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
 1500  zÅ‚. – 2000zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
 woj. podlaskie
Dane pracodawcy
PrzedsiÄ™biorstwo Drogowe SpóÅ‚ka z o. o. 
17 – 200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19
 tel: 602 320 887; 602 624 455

06.10.2010r.
 
 
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz osób i rzeczy
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony                                                                                                                                                                                                                        
System pracy
7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
ok.  2000 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
 kraj
Dane pracodawcy
UsÅ‚ugi Transportowe i Drogowe 
17 – 200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19
 tel: 602 320 887

06.10.2010r.
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
OPERATOR KOPARKI
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  zasadnicze zawodowe, uprawnienia na koparkÄ™
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony                                                                                                                                                                                                                         
System pracy
7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
1500zÅ‚. -   2000 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
woj. podlaskie
Dane pracodawcy
UsÅ‚ugi Transportowe i Drogowe 
17 – 200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19
 tel: 602 320 887

06.10.2010r.
 

 

OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • ROBOTNIK  BUDOWLANY
(malarz, murarz, szpachlarz)
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez znaczenia
- umiejętności praktyczne
-
Wymagane dokumenty:
- CV
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas określony
System pracy
-  jedna zmiana od 07:00  do 15:00
Wynagrodzenie
-  od 1500,- zÅ‚ brutto (akord)
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- ZakÅ‚ad Budowlano - Remontowy „Budrem”   Podgajecki MikoÅ‚aj
 Dubiny ul. ZajÄ™cza 4     17-200  Hajnówka
Tel.  604-157-930

29.09.2010r.
 
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
/ KIEROWCA, MECHANIK
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  Å›rednie techniczne, mechaniczne – mechanik samochodowy, prawo jazdy kat. C+E, D, uprawnienia na przewóz osób i rzeczy
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™  na okres próbny 3 m-cy z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia na czas okreÅ›lony                                                                                                                                                                                                                                       
System pracy
7.30 – 15.30
Wynagrodzenie
 1800  zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
 Jednostka Wojskowa SkÅ‚ad Hajnówka
Dane pracodawcy
Jednostka Wojskowa 3090 SkÅ‚ad Hajnówka Nieznany Bór Tel: 222 818 011
22.10.2010r.
 
 
 
Oferta pracy
Nazwa zawodu/stanowiska:
Konsultant ds. sprzedaży i obsługi klienta
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
 
-  min. Å›rednie wyksztaÅ‚cenie
Umiejętności:
- obsługa komputera
 Dodatkowe informacje:
 
Wymagania:
- komunikatywność
 
Miejsce pracy:
- Kaufland Hajnówka Stoisko Cyfra +
  
Termin skÅ‚adania dokumentów:
- do 30.09.2010r.  (cv, list motywacyjny na adres:
Pracodawca:
 
 
Sat Serwis Piotr Ksepka
 ul. Stary Rynek 4
 18-400 Łomża
 
 
22.09.2010 r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
POMOCNICZY ROBOTNIK PRZY HODOWLI ZWIERZÄ„T/PRACOWNIK FIZYCZNY
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
- zasadnicze zawodowe preferowane rolnicze
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana 7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
1500 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
 Nowe Berezowo
Dane kontaktowe pracodawcy:
Mineral SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 200 Hajnówka
Nowe Berezowo 7/12 tel: 508 111 305
08.10.2010r.
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • MAGAZYNIER   PRZEŁADUNKOWY
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez wymagań
- uprawnienia na suwnice
- prawo jazdy kat. T
- mile widziane uprawnienia na wózek widÅ‚owy
Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™  na czas okreÅ›lony
System pracy
-  dwie zmiany: od 7:00 do 15:00 ; 11:00 do 19:00
Wynagrodzenie
-  1800,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Pronar” SpóÅ‚ka z o.o. w Narwi
 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
Tel.  (85) 682-71-47
05.10.2010r.
 
  
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/uprawnienia/umiejętności
-  gimnazjalne z doÅ›wiadczeniem zawodowym, zasadnicze zawodowe mechaniczne, Å›rednie mechaniczne
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
praca dwuzmianowa
Wynagrodzenie
1317  zÅ‚. brutto (9 – 18 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A Tel: 085 682 71 47
05.10.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- Å›rednie z doÅ›wiadczeniem zawodowym na stanowisku, wyższe marketing zarzÄ…dzanie, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość jÄ™zyka angielskiego
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony
System pracy
praca jednozmianowa
Wynagrodzenie
2500 zł. brutto
Miejsce pracy   
Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101a tel. 085 682 71 47
17.09.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
LAKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 18 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.09.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
FREZER NARZÄśDZIOWY; FREZER – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.09.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TOKARZ NARZÄśDZIOWY; TOKARZ – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.09.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ RÄśCZNY ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe, średnie, uprawnienia spawacza
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.09.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                   27.05.2010

 

 
 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 08:29:00

Wersja do wydruku...

corner   corner