logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE (KONKURS)
Nazwa zawodu/stanowiska    
 • ASYSTENTKA DYREKTORA Biura LGD
„Puszcza BiaÅ‚owieska”
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku zarządzania i/lub marketingu, humanistycznym, rolniczym)
- dobra znajomość (w mowie i piÅ›mie) min. jednego jÄ™zyka Unii Europejskiej
- dobra znajomość LSR LGD „PB”
- uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
- dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych
- dobra znajomość prawa pracy
Wymagania pracodawcy pożądane:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: filologia, stosunki międzynarodowe)
- doÅ›wiadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleÅ„, znajomość rynku mediów
- doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym
 Dodatkowe informacje:
 
System pracy
-
Wynagrodzenie
-  
Inne
- wymiar czasu pracy – peÅ‚ny etat
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny
 2. Życiorys
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzajÄ…cych wyksztaÅ‚cenie
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 5. Dokumenty poświadczające staż pracy
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne można skÅ‚adać osobiÅ›cie w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00 lub pocztÄ… (decyduje data wpÅ‚ywu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Dyrektora Biura LGD „Puszcza BiaÅ‚owieska” na adres:
Lokalna Grupa DziaÅ‚ania „Puszcza BiaÅ‚owieska”
17-200 Hajnówka ul. Parkowa 3
w terminie do dnia 23 marca 2010 roku do godz. 15:00
 
Kontakt z pracodawcÄ…
- Biuro Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania „Puszcza BiaÅ‚owieska”
17-200  Hajnówka ul. Parkowa 3
- Tel.: 781-434-400
 
11.03.2010r.
 
 
 

OFERTA PRACY

Nazwa zawodu/stanowiska

SPAWACZ MAG/ ÅšLUSARZ-SPAWACZ

Wymagania pracodawcy:

Wykształcenie/uprawnienia

zasadnicze zawodowe mechaniczne, spawacz MAG

Inne

doświadczenie na stanowisku spawacza 1 rok

 Dodatkowe informacje:

Rodzaj zatrudnienia

umowa zlecenie + składki na ubezpieczenie społeczne, a następnie na czas określony

System pracy

jedna zmiana (07.00- 15.00)

Wynagrodzenie

1317 zÅ‚.  zÅ‚.  brutto

Miejsce pracy   

Hajnówka

Dane kontaktowe pracodawcy:

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O.

17 – 200 Hajnówka ul. Stalowa 10

tel. 085 683 37 76

08.03.2010r.

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SŁUÅ»BA PRZYGOTOWAWCZA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAÅĆSTWOWEJ STRAÅ»Y POÅ»ARNEJ W HAJNÓWCE (NABÓR)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- min. średnie wykształcenie
- prawo jazdy min. kat. B i C,
 preferowane dodatkowo prawo  
 jazdy kat. E i D
- preferowana dobra znajomość
 jÄ™zyków obcych: angielskiego,
 niemieckiego, rosyjskiego
Inne:
- obywatelstwo polskie
- korzystanie z pełni praw
 publicznych
- niekaralność za przestępstwo lub
 przestÄ™pstwo skarbowe 
- uregulowany stosunek do służby
 wojskowej – przeniesienie do 
 rezerwy
- kategoria zdrowia A
- zameldowanie na pobyt stały na
 terenie Hajnówki lub powiatu
 hajnowskiego
 Dodatkowe informacje:
Kontakt z pracodawcÄ…:
Osoby zainteresowane przyjÄ™ciem do sÅ‚użby powinny zÅ‚ożyć w terminie do dn. 19.03.2010 r. w godz. 7.30-15.30 w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce, 
ul. 11 Listopada 4 dokumenty:
- podanie o przyjęcie do służby w
 PSP;
- CV z oświadczeniem o zgodzie na
 przetwarzanie danych osobowych;
- ksero dowodu osobistego;
- ksero świadectwa ukończenia
 szkoÅ‚y Å›redniej lub wyższej;
- ksero książeczki wojskowej;
- ksero prawa jazdy;
- zaświadczenie o niekaralności;
- ksero innych przydatnych
 uprawnieÅ„.
SzczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce zasad naboru kandydatów do sÅ‚użby w PSP dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce www.hajnowka.straz.bialystok.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek PSP woj. podlaskiego.
Tel. (85) 682 95 96, (85) 682 95 80
                    05.03.2010 r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
POKOJOWA
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- doświadczenie na podobnym
 stanowisku
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (7.00-15.00, 12.00-20.00)
Wynagrodzenie:
Od 1320 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Soplicowo” Sp. z o. o.
ul. Krzyże 2A
17-230 Białowieża
Tel. (85) 682 99 33
                    04.03.2010 r.
 
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
 • ROBOTNIK   BUDOWLANY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez wymagań
- doświadczenie zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa – zlecenie + opÅ‚acane skÅ‚adki ZUS na ubezpieczenie spoÅ‚eczne
Wynagrodzenie
-  od  1317,- zÅ‚ brutto
System pracy   
-  jedna zmiana
Inne
-  
Miejsce pracy
-  Hajnówka ul. Lipowa 190
Kontakt z pracodawcÄ…
- PrzedsiÄ™biorstwo Budowlane ”Bud – System”
15-204 BiaÅ‚ystok ul. Sybiraków 17/7
- Tel.:  (85) 742-14-54
 
03.03.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
GŁÓWNY ENERGETYK Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
Wyższe inż. elektryk –automatyk, ,,D’’ – kotÅ‚y parowe i energetyczne, ,,D’’ – linie i sieci do 15kV, kurs BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami, obsÅ‚uga komputera
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku kierowniczym – 2 lata
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana (07.00- 15.00)
Wynagrodzenie
Ok. 3500 zÅ‚.  zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
Email: weremiukn@gryfskand.pl
01.03.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
Wyższe chemiczne, kurs okresowy BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami, obsÅ‚uga komputera
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku kierowniczym – 2 lata
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana (07.00- 15.00)
Wynagrodzenie
Ok. 3500 zÅ‚. zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
Email: weremiukn@gryfskand.pl
01.03.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY/HANDLOWIEC
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, prawo jazdy kat. B, szkolenia z umiejÄ™tnoÅ›ci sprzedażowych
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego – 1 rok
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2G tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 
23.02.2010r.
 
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TECHNIK POLIGRAF/OPERATOR CTP
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, dobra znajomość programów graficznych – Photoshop, Corel
Inne
doświadczenie na stanowisku, umiejętności przygotowywania publikacji do druku offsetowego
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2g tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
  

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ZAOPATRZENIOWIEC/LOGISTYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, znajomość jÄ™zyka angielskiego, wiedza ekonomiczna z zakresu zarzÄ…dzania firmÄ…, znajomość pakietu Office
Inne
doświadczenie na stanowisku kierownika działu logistyki w firmie o podobnym profilu
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2G  tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
DRUKARZ OFFSETOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie kierunkowe, ukoÅ„czone kursy, praca na maszynach offsetowych cztero- i piÄ™cio- kolorowych
Inne
doświadczenie na stanowisku drukarza 2 lata,
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Gorna 2 G tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
 • KIEROWNIK ODDZIAŁU MIKROPRZEDSZKOLI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie pedagogiczne: wychowanie
 przedszkolne lub wczesnoszkolne
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska
Wynagrodzenie
-  do 3500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  forma kontaktów z pracodawcÄ…:
 CV należy wysÅ‚ać na adres e- maila:
rejestracja na stronie www.startbiznes.org
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- „Euroinvest” SpóÅ‚ka z o.o. w Warszawie
- E-mail: praca6@euroinvest.biz
- www.startbiznes.org

 
15.02.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- wymagane doświadczenie
   zawodowe
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (10.00-18.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
Marina
ul. Batorego
17-200 Hajnówka
Tel. (85) 876 77 89 (w godzinach wieczornych)
Email: marina.biuro@o2.pl
                    09.02.2010 r.
 
 
 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
 • KOORDYNATOR  PRACY ODDZIAŁÓW
                                 (biura rachunkowego)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie ekonomiczne
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska
Wynagrodzenie
-  do 1500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  forma kontaktów z pracodawcÄ… wyÅ‚Ä…cznie
 za pomocÄ… e- maila:
 praca@webdekret.pl
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- Biuro Rachunkowe „Dekret” w Czarnkowie
- E-mail: praca@webdekret.pl

 
04.02.2010r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
 • KIEROWNIK  ODDZIAŁU  TURYSTYKI REGIONALNEJ
 • KIEROWNIK ODDZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • KIEROWNIK ODDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • KIEROWNIK ODDZIAŁU RYNKU PRACY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska (umowa wspóÅ‚pracy)
Wynagrodzenie
-  do 3500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  formularz zgÅ‚oszeniowy należy pobrać i
   wypeÅ‚nić na stronie internetowej:
- CV i wypełniony formularz należy przesłać
  na adres:
 praca1@euroinvest.biz
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- „EUROINVEST” SpóÅ‚ka z o.o. Warszawa
- E-mail: praca1@euroinvest.biz

 

 
03.02.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 13:31:17

Wersja do wydruku...

corner   corner